Assessment of qualitative parameters of population and hybrid wheat grain depending on the production technology
 
More details
Hide details
1
Department of Crop Production, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
 
 
Publication date: 2015-06-16
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(3), 247-259
 
KEYWORDS
ABSTRACT

The experiment was carried out at the Experimental Station of Cultivar Assessment in Przecław near Mielec. The effect of intensity of production technology on some qualitative indices and protein fractional composition in the grain of population and hybrid wheat cultivars were examined. An increase in production technology intensity resulted in growing values of qualitative traits, as well as in accumulation of glutenins in grain, that is the more valuable fraction of storage proteins, and a smaller amount of gliadins, as well as albumins and globulins. Grain of the population cultivar Bogatka stood out with a better quality, particularly a higher content of wet gluten, and was characterised by good test weight and grain uniformity, as well as a higher thousand grain weight. The hybrid cultivar Hymack showed significantly lower values of the studied parameters, and the differences in the amounts of protein fractions of gliadins and glutenins in relation to the cultivar Bogatka were 12.0 and 17.7%. The observed quantitative ratio of gliadin to glutenin fractions in grain of wheat cultivars may suggest a certain decrease in the qualitative value of protein.

METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wskaźników jakościowych ziarna pszenicy populacyjnej i mieszańcowej w zależności od technologii produkcji
technologie produkcji, pszenica populacyjna, pszenica mieszańcowa, jakość ziarna pszenicy, frakcje białka
Doświadczenie przeprowadzono w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu (50o11’ N, 21o29’ E) koło Mielca. Badano wpływ technologii produkcji na wybrane wskaźniki jakościowe i skład frakcyjny białka w ziarnie odmian pszenicy populacyjnej i mieszańcowej. Technologie produkcji modelowano, różnicując intensywność nawożenia NPK i ochrony chemicznej roślin. Wzrost intensywność produkcji powodował poprawę cech jakościowych a także nagromadzenie w ziarnie bardziej wartościowej frakcji białek zapasowych glutenin, zaś w mniejszej ilości gliadyn oraz albumin i globulin. Ziarno odmiany populacyjnej Bogatka wyróżniało się lepszą jakością, zwłaszcza wyższą zawartością glutenu mokrego oraz cechowało się dobrą gęstością i celnością ziarna a także wyższą masą tysiąca ziaren. Spośród odmian, mieszańcowa odmiana Hymack wykazywała istotnie mniejsze wartości badanych parametrów, a różnica w ilości frakcji białka gliadyn i glutenin w odniesieniu do odmiany Bogatka wynosiła 12,0 i 17,7%. Stwierdzony ilościowy stosunek frakcji gliadyn do glutenin w ziarnie odmian pszenicy może sugerować pewne obniżenie jakości wypiekowej białek glutenowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top