Biodiversity of chrysomelid beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of wet biotopes of the "Lasy Janowskie" Landscape Park
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 575–584
 
KEYWORDS
brak
 
ABSTRACT
brak
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bioróżnorodność stonkowatych (Coleoptera, Chrysomelidae) wilgotnych biotopów Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"
stonkowate, Chrysomelidae, faunistyka, Lasy Janowskie, SE Poland
W latach 1996-2000 na obszarze Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" dokonywano odłowów chrząszczy stonkowatych na 28 stanowiskach wyznaczonych w zbiorowiskach torfowisk wysokich i przejściowych, wilgotnych łąk i torfowisk niskich oraz w szuwarowych. Ogółem w tych biotopach zebrano 2600 osobników należących do 98 gatunków. Spośród nich 48% stanowiły gatunki wskaźnikowe terenów wilgotnych (hydro- i higrofile). W badanych biotopach należały one do dominantów i cechowały się wysoka wartościa wskaźnika wierności. Zgrupowania stonkowatych badanych zbiorowisk posiadały również wysokie wartości wskaźnika zróżnicowania gatunkowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125