Transformation of nitrogen compounds in the muckous soils of a forest island
 
More details
Hide details
1
Research Center for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań, Poland
 
2
Institute for Problems of Natural Resources Use and Ecology National Academy of Sciences of Belarus, Staroborisovskiy Trakt 10, 220114 Minsk, Belarus
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 447-452
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations were carried out in 2001. The direction of the transformation of nitrogen compounds in soils under a forest island as a biogeochemical barrier located on muckous soils was presented. It was confirmed that increase of yearly mean concentrations of nitrates, ammonium, total nitrogen, total amount of bound amino acids in humic acids (HA), urease activity, dissolved organic carbon were similar to the flow of ground water under the forest island. Increase in urease activity is connected with the changes of mineral and organic forms of nitrogen.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przemiany związków azotu w glebach murszastych wyspy leśnej
związki azotu, gleby murszaste, aktywność ureazy, rozpuszczony węgiel organiczny, wyspa leśna
W pracy przedstawiono kierunek przemian związków azotu w glebach mur­szastych na przykładzie wyspy leśnej pełniącej funkcję bariery biogeochemicznej. Wykazano w bada­nych glebach zwiększenie średnich sezonowych zawartości jonów amonowych i azotanowych oraz azotu ogólnego i sumarycznej zawartości aminokwasów związanych w kwasach huminowych (HA) w kierunku zgodnym z przepływem wody gruntowej. To samo zjawisko zaobserwowano dla zmian ak­tyw­ności ureazy i rozpuszczonego węgla organicznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top