RESEARCH PAPER
Changes of the topographic profile of the eroded valley bottom in Elizówka
 
More details
Hide details
1
Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Króla Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 115-123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The presented study deals with the assessment of the anti-erosion effectiveness of sod formation of the bot1om of the loess valley with a periodic run-off of water and soil. Levelling measurements and comparative soil tests were carried out to this end. On the average, 11.4 cm of silt deposited on the studied section of the valley bottom (350 m long and 30.2 m wide). This resulted in a raising o f the local erosion basis and a flattering of the water race line. From the results of the study it follows that the sod formation of the valley bottom contributed to a partial reduction of erosion processes. This is confirmed by positive changes of soil's chemical properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany rzeźby terenu na dnie erodowanej doliny w Elizówce
erozja wodna, namywy, właściwości chemiczne gleby
W prezentowanej pracy poddano ocenie przeciwerozyjną skuteczność zadarnienia dna doliny lessowej z okresowym odpływem wody i gleby. W tym celu wykonano pomiary niwelacyjne i porównawcze badania glebowe. Na badanym odcinku dna doliny o długości 350 m i średniej szerokości 30,2 m osadziło się średnio 11,4 cm namywu. Wskutek tego nastąpiło podniesienie lokalnej podstawy erozyjnej i spłaszczenie linii ciekawej. Z uzyskanych wyników wynika, że zadarnienie dna doliny przyczyniło się do częściowego zahamowania procesów erozyjnych. Znajduje to także potwierdzenie w pozytywnych zmianach właściwości chemicznych gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top