RESEARCH PAPER
Micronutrients content in differentiated clones of red osier cultivated on the sandly soils
 
More details
Hide details
1
Katedra Agroekologii w Rzeszowie, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
 
2
Katedra Produkcji Roślinnej w Rzeszowie, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
 
3
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Zadwór 1, 38-440 Iwonicz, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 71–78
 
Article (PDF)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The researches was carried in 1998 and 1999 years on upon micronutrients (Fe, Mn, Cu, Zn) content in 14 clones red osier of plaid and 8 clones red osier of industrial-energetic. Red osier was cultivated on grey-brown podzolic soils formed from send fluvio-glacial. The micronutrients content was analysed in leaf, cortex and xylem of red osier. Most of all Fe, Mn and Cu content we observed in leafs, less in cortex and least in xylem of red osier. Most all of Zn in leafs, cortex was acumulated clon 1030. Most all of Fe, Mn in leafs was accumulated clon 1003. Content Mn and Cu in leafs of red osier belong to normal (physiological) ranges for plants. The zinc was acumulated in excessional (toxic) quantity in leafs of red osier. These clones were capable in environment protection.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Za wartość mikroelementów w różnych klonach wikliny uprawianej na glebie piaszczystej
mikroelementy, klony wikliny, liście, kora, drewno
Badania były przeprowadzone w latach 1998 i 1999 nad zawartością mikroelementów Fe, Mn, Cu, Zn w 14 klonach wikliny plecionkowej i w 8 klonach wikliny przemysłowo-energetycznej. Wiklinę uprawiano na glebie płowej wytworzonej z piasków fluwioglacjalnych, w regionie Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Zawartość mikroelementów była analizowana w liściach, korze i drewnie wikliny. Najwięcej Fe, Mn i Cu stwierdzono w liściach, mniej w korze a najmniej w drewnie wikliny plecionkowej i przemysłowo-energetycznej. Najwięcej Zn w liściach i korze akumulował klon 1030. Wiklina przemysłowo-energetyczna zawierała więcej niż wiklina plecionkowa Fe i Mn w liściach a Cu w liściach, korze i drewnie. Zawartość Mn i Cu mieściła się w zakresach normalnych (fizjologicznych). Cynk gromadził się w liściach wikliny plecionkowej i wikliny przemysłowo-energetycznej w nadmiernych (toksycznych) ilościach. Klony te mogą mieć zastosowanie w ochronie środowiska.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125