RESEARCH PAPER
The influence of the organic residues on the number and activity of the soil microorganisms
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
Publication date: 2020-11-12
 
Acta Agroph. 2002, (73), 103–110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was carried out on the influence of the organic residues on the number and activity of the soil microorganisms. Relation between the number of ammonifiers and the organic residues added to the soil was not observed. However, the CO2 emission and the amount of N-NH4+ depended on the number of microorganisms. During the experiments the influence of physical parameters on the mineralization of the organic residues was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ niektórych odpadów organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych
odpady organiczne, liczebność i aktywność mikroorganizmów glebowych
Celem podjętych badań była próba określenia jak charakter rozdrobnionych odpadów organicznych dodanych do gleby oddziałuje na liczebność wybranych grup drobnoustrojów glebowych oraz intensywność wywołanych przez nie procesów biochemicznych. W przedstawionej pracy nie stwierdzono zależności pomiędzy ilością drobnoustrojów amonifikujących a zawartością poszczególnych czynników dodawanych do gleby. Natomiast emisja CO2 i nagromadzenie się N-NH4+ w podłożu były wyraźnie zależne od liczebności badanej grupy drobnoustrojów, ale różnie ukształtowane w czasie trwania doświadczenia. Szybsza mineralizacja dodanych resztek roślinnych i zwierzęcych była związana z dobranymi parametrami fizycznymi przeprowadzonego doświadczenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125