RESEARCH PAPER
Effect of growth regulators on quality of apple tree maidens
 
More details
Hide details
1
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
2
Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
3
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Final revision date: 2018-09-03
 
 
Acceptance date: 2018-09-04
 
 
Publication date: 2018-09-17
 
 
Corresponding author
Kamila Ewa Klimek   

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 LUBLIN, Polska
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(3), 277-288
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the study was to investigate the influence of growth regulators on the quality of maidens of apples tree cv. ‘Szampion Reno’ cultivated on M.9 and M.26 rootstocks in the conditions of the Lublin Upland. Growth regulators in the form of AGRIMIX PRO and ASAHI SL preparations were applied to 6 youngest well-developed side buds together with leaves just under the growth cone of the guide, every year when the apple-tree maidens reached 80 cm in height. The use of AGRIMIX PRO had a significant beneficial effect on the maiden trunks, their height and branching degree, i.e. the number of lateral shoots, the average length of one shoot and the sum of length and the diameter of the rootstocks trunks only in 2015. As the dose of AGRIMIX PRO was increased, the number and sum of the length of the syruptic shoots significantly increased. The opposite significant relationship was demonstrated in the case of the height of the examined trees. The addition of the ASAHI SL growth regulator had a significant impact on the diameter of the tree trunks, height, number, mean length and sum of side shoots of maidens of apple tree cv. ‘Szampion Reno’. The type of rootstock significantly influenced the level of all growth and quality parameters examined, and the trees on the more strongly growing M.26 rootstock were thicker, taller and better branched than those growing on M.9. Weather conditions prevailing during the study had a significant impact on the growth and branching degree of plants assessed. Significantly the best quality parameters were obtained in the first year of research, and significantly the weakest in 2015.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ regulatorów wzrostu na jakość okulantów jabłoni
stymulowanie rozgałęziania, dominacja wierzchołkowa, gibereliny, pędy syleptyczne
Celem pracy było zbadanie wpływu regulatorów wzrostu na jakość okulantów jabłoni odmiany „Szampion Reno” okulizowanej na podkładkach M.9 RN 29 i M.26 w warunkach Wyżyny Lubelskiej. Regulatory wzrostu w postaci preparatów AGRIMIX PRO i Asahi SL aplikowano na 6 najmłodszych dobrze wykształconych pąków bocznych wraz z liśćmi tuż pod stożkiem wzrostu przewodnika, corocznie w okresie gdy okulanty jabłoni osiągnęły 80 cm wysokości. Zastosowanie preparatu AGRIMIX PRO miało istotnie korzystny wpływ na średnicę pni okulantów, ich wysokość oraz stopień rozgałęzienia, tj. liczbę pędów bocznych, średnią długość jednego pędu i sumę długości oraz średnicę pni podkładek tylko w 2015 roku badań. W miarę wzrostu dawki preparatu AGRIMIX PRO liczba oraz suma długości pędów syleptycznych istotnie wzrastała. Odwrotną istotną zależność wykazano w przypadku wysokości badanych drzewek. Dodanie regulatora wzrostu Asahi SL miało istotny wpływ na średnicę pni drzewek, wysokość, liczbę, średnią długość i sumę pędów bocznych okulantów jabłoni odmiany „Szampion Reno”. Typ podkładki istotnie wpływał na poziom wszystkich badanych parametrów wzrostu i jakości, a drzewka na silniej rosnącej podkładce M.26 były grubsze, wyższe i lepiej rozgałęzione niż na M.9. Warunki pogodowe panujące w trakcie trwania badań miały istotny wpływ na wzrost i stopień rozgałęziania ocenianych roślin. Istotnie najlepszej jakości parametry uzyskano w pierwszym roku badań, zaś istotnie najsłabsze w 2015 roku.
 
REFERENCES (24)
1.
Basak A., 1998. Bioregulatory – stan aktualny i perspektywy. ISK w Skierniewicach. XXXVII Ogólnopolska Konferencja Sadownicza, 40-46.
 
2.
Bielicki P., Basak A., Czynczyk A., 1994. Wpływ nowych preparatów stymulujących rozgałęzianie na jakość okulantów dwóch odmian jabłoni. XXXIII Ogólnopol. Nauk. Konf. Sad., Skierniewice, cz. I, 53-56.
 
3.
Bielicki P., Czynczyk A., 1999. Drzewka jabłoni do nowoczesnych sadów XXI wieku. Zesz. Nauk. AR Krak., 351, 59-65.
 
4.
Clever M., 1994. Prufung von unterschiedlichemPflanzmaterialzuden Sorten, ‘RoterBoskoop S.-H.’ und ‘Cox Orange’. Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes 1, 15-26.
 
5.
Czarnecki B., 1989. Sposoby produkcji rozgałęzionych okulantów jabłoni. Prace ISiK, seria C, 3: 103-104.
 
6.
Gąstoł M., Poniedziałek W., Banach P., 1999. Wpływ preparatu Arbolin 36SL na rozgałęzianie się okulantów jabłoni. Zesz. Nauk. AR Krak., 351, 81-85.
 
7.
Green G.M., 1991. The advantage of feathered trees for more rapid cropping in apples. Pennsylvania Fruit News, 71(4), 25-28.
 
8.
Gudarowska E., 2002. Wpływ wysokości przycięcia jednorocznych okulantów pięciu odmian jabłoni na wysokość otrzymanych drzewek dwuletnich. Zesz. Nauk. ISiK, 10, 75-82.
 
9.
Gudarowska E., Szewczuk A., 2002. Wpływ czynników agrotechnicznych i bioregulatorów na stopień rozgałęziania jednorocznych i dwuletnich drzewek jabłoni „Gala” i „Alwa” na podkładce M.26. Zesz. Nau. ISiK, 10, 29-37.
 
10.
Hrotko K., Magyar L., Buban T., 1996. Improved feathering by benzyladenine application on one years old ‘Idared’ apple trees in the nursery. J. Hort. Sci., 28 (3-4), 49-53.
 
11.
Jacyna T., 1996. Induction of lateral brunching in nursery pear and apple trees with plant growth regulators. Fruit Varieties J., 50(3), 151-156.
 
12.
Jacyna T., 2002. Factors influencing lateral-branch formation in woody plants. Acta Agrobaot., 55(2), 5-25, doi:10.5586/aa.2002.039.
 
13.
Jankiewicz L.S., 1997.Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. PWN. Warszawa 1997, cz. 1 i 2.
 
14.
Jaumień F., Dziuban R., 1998. Wpływ Arbolinu 036 SL i maści Arbolin PA na rozgałęzianie okulantów jabłoni w latach 1995 i 1997. XXXVII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza 1998, 25-30.
 
15.
Kapłan M., Baryła P., 2006. The effect of growth regulators on the quality of two- year-old apple trees of ‘Sampion’ and ‘Jonica’ cultivars. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 5(1), 79- 89.
 
16.
Kapłan M., Jurkowski G., Krawiec M., Borowy A., Wójcik I., Palonka S., 2017. Wpływ zabiegów stymulujących rozgałęzianie na jakość okulantów jabłoni. Annales Horticulturae, 27(3), 5-20, doi:10.24326/ah.2017.3.1.
 
17.
Kopytowski J., Markuszewski B., 2009. Wpływ Arbolinu 036 SL i uszczykiwania liści szczytowych na rozgałęzianie się drzewek jabłoni w szkółce. Zesz. Probl. Postępów Nauk Roln., 539(1), 333-339.
 
18.
Oosten H.J. van, 1983. Boomkwaliteit en teelttechniek. Fruittelt, 47, 1226-1229.
 
19.
Poniedziałek W., Porębski S., 1992. Wpływ regulatorów wzrostu i uszczykiwania wierzchołków na tworzenie się bocznych pędów u okulantów jabłoni odmiany „Melrose”. Zesz. Nauk. AR Krak., 267, 21-33.
 
20.
Poniedziałek W., Porębski S., 1995. Wpływ sposobu traktowania okulantów jabłoni i gruszy w szkółce na ich rozgałęzianie się i wzrost. Zesz. Nauk. AR Krak., 302, 59-67.
 
21.
Quilnlan J.D., Tobutt K.R., 1990. Manipulating fruit tree chemically and genetically for improved performance. HortSci., 25(1), 60-64.
 
22.
Tromp J., 1992. The effect of soil temperature on lateral shoot formation and flower bud formation in apple in the frost year budding. J. Hort. Sci., 67(6), 787-793, doi:10.1080/00221589.1992.11516310.
 
23.
Wertheim S.J., 1989. Preliminary results of trias with dwarfing apple and pear rootstocks. Acta Hort., 243, 59-70, doi:10.17660/ActaHortic.1989.243.6.
 
24.
Włodarczyk P., 1994. Wpływ jakości wysadzanych drzewek na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany „Elstar” na podkładce M.9. III Międzynarodowe Sem. Szkół., Lublin, Szkółkarstwo, nr spec. 38-39.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top