RESEARCH PAPER
The influence of after-pectin apple malt on the transmission properties of soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 277-286
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The scope of our investigation was to determine the influence of the after-pectin apple malt on the transmission properties of the fallow pseudogley formed of the Carpathian flish. To this purpose the values of soil permeability for air and water were measured both for the soil, fertilised with the apple malt and left without it. For comparison the necessary mixtures of the soil and apple malt were prepared in our laboratory. Basing on the results obtained, one can observe that every time the apple malt is added to the soil, its transmission change, both the ones concerning the air and water permeability. An obviously positive influence of the apple malt on the gas exchange between the soil and atmosphere was observed. In the field conditions, the addition of the apple malt resulted in a slightly better water filtration by the soil under investigation. As for the soil samples prepared in our laboratory, the results obtained showed a considerable restriction of water flow both through the soi! and through its mixtures with apple malt.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ popektynowego młóta jabłkowego na właściwości filtracyjne gleby
gleba, młóto jabłkowe, właściwości filtracyjne
Przeprowadzone badania miały określić wpływ popektynowego młóta jabłkowego na właściwości filtracyjne gleby płowej opadowo-glejowej wytworzonej z fliszu karpackiego. W tym celu dokonano pomiarów przepuszczalności powietrznej i przepuszczalności wodnej gleby nawożonej i nienawożonej młótem, młóta i sporządzonych w laboratorium mieszanek gleby z młótem. Na podstawie otrzymanych wyników można zauważyć, że każdorazowe dodanie do gleby młóta powoduje zmiany właściwości filtracyjnych, zarówno przepływu powietrza, jak i wody przez glebę. Zaobserwowano wyraźnie korzystny wpływ młóta na wymianę gazową między glebą a atmosferą. Dodatek młóta w warunkach polowych wpłynął też na niewielką poprawę filtracji wody przez badaną glebę. Natomiast w próbkach przygotowanych w laboratorium, wyniki wskazywały na znaczne ograniczenie przepływu wody przez glebę i jej mieszanki z młótem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top