The method for the determination of the quality of washed down soil material on the basis of measurements of delluvial fan sediments
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Erosion and Soil Reclamation, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-442 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 711-721
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In lowland relief, deluvial sediments are stored incomplete because the lighter particles are transported directly to rivers, lakes or pitbogs. In areas of eroded fields only coarser fractions – sands – remain. This paper presents a method of assessing all sediments that were wash down on the basis of deluvial fans formed of coarse-grain fractions, primarily sands. Because in most investigated cases it is impossible to measure all soil material deposited in lower part of slopes, an indirect method of determining all sediments washed down was applied. The basis of the method consist in the fact that from an eroded area water washes down totally a certain layer of soil. When the texture and C content in humus horizon of adjacent eroded soils are known, one can determine the texture of sediments accumulated in deluvial fan. Results of comparison of fan texture with texture of eroded soils showed to be convergent in 95%. In sandy fans the average deposition of eroded soil material ranges from 60 to 70%. While the finest deposits (silt, clay) percentage share is 30-40% of total mass, they contain 65-76% of humus and nutrients.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda określania ilości erozyjnie przemieszczanego materiału na podstawie pomiaru stożków deluwialnych-piaszczystych
erozja wodna gleb, stożki deluwialne, wielkość zmywu glebowego
Streszczenie. W rzeźbie terenu obszarów niżowych ze względu na charakter zboczy osady deluwialne najczęściej nie zachowują się w całości, gdyż najlżejsze składniki odprowadzane są często bezpośrednio do cieków wodnych, jezior lub oczek wodnych, bądź rozpraszane są na łąkach dolin rzecznych i równin torfowych. W obrębie erodowanych pól pozostają tylko frakcje grubsze, najczęściej piaski lub utwory pyłowe grube. W pracy omówiono metodę szacowania całości zmytego erozyjnie materiału glebowego na podstawie stożków deluwialnych zbudowanych z grubszych frakcji granulometrycznych, głównie piasków. Ponieważ w większości zbadanych przypadków nie udaje się pomierzyć całości zdeponowanego w obniżeniach materiału deluwialnego, postanowiono przy użyciu metody pośredniej dokonać obliczeń całości zmytego ze zboczy materiału glebowego. U podstawy tej metody leży założenie, że z obszaru zlewni zmyciu ulega określona warstwa gleby w całości. Przy znanym składzie granulometrycznym i zawartości próchnicy w poziomie próchnicznym gleb podlegających zmyciu, można sądzić o składzie granulometrycznym i zawartości próchnicy zakumulowanych w osadzie deluwialnym. Wyniki porównania uziarnienia osadów stożka z uziarnieniem poziomu wierzchniego erodowanych gleb okazały się w około 95% zbieżne. Przeciętnie w „piaszczystych” stożkach odkładane jest 60-70% masy wyerodowanego materiału. Materiał glebowy drobniejszy i lżejszy (pyły, części spławialne) pomimo iż stanowi tylko 30-40% całego zmywu, gromadzi w sobie 65-76% próchnicy i składników pokarmowych roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top