The evaluation of anti-erosional meliorations on chosen research objects
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science Erosion and Land Conservation, Institute of Soil Science and Plant Cultivation ul. Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 291-305
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The basic measures included in anti-erosion meliorations which have been subjected to evaluation are: the establishing of spatial structure of productive and protective uses, forming of areas of arable lands and nets of agricultural roads, anti-erosion agrotechnics, formation of terrain relief as well as reclamation and utilization of post-erosion waste lands, devices for dissipation and draining of superficial flows. Each of the discussed measures had its specific protective effect, but the best effects were obtained by their combined application. The evaluation of anti-erosion meliorations in the presented work has been performed on the following research-implementation objects: Linów, Góry Pinczowskie, Jakubowice Murowane, Olszanka, Wawolnica, Prusy and Kogutki.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena melioracji przeciwerozyjnych w wybranych obiektach badawczo-wdrożeniowych
melioracje przeciwerozyjne, zabudowa wąwozów, rekultywacja gleb
Podstawowymi zabiegami wchodzącymi w skład melioracji przeciwerozyjnych, które były oceniane są: ustalanie przestrzennej struktury użytków produkcyjnych i ochronnych, formowanie areałów gruntów ornych i sieci dróg rolniczych, agrotechnika przeciwerozyjna, kształtowanie rzeźby terenu oraz rekultywacja i zagospodarowanie poerozyjnych nieużytków, urządzenia do rozpraszania i odprowadzania spływów powierzchniowych. Każdy z wymienionych zabiegów wykazuje określone działanie ochronne, lecz najlepsze efekty uzyskuje się przy ich kompleksowym stosowaniu. Ocenę melioracji przeciwerozyjnych wykonano w obiektach badawczo-wdrożeniowych: Linów, Góry Pińczowskie, Olszanka, Wąwolnica, Prusy i Kogutki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top