Initiation of abrasion of the bank of water reservoir in Domaniów
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Environmental Development, University of Agriculture al. Mickiewicza 24-28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 307-313
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study of an abraded section of the left bank of the Domainów water reservoir on the Radonka river. The water reservoir in Domaniów was built and filled with water in 2001. At the highest state of water capacity, the reservoir accumulates 13 mln m3 of water and its surface amounts to 500 ha. With strong winds, the waves forming on the surface of the reservoir reach the height of 1 m. The abrasion activity during the year 2003 devastated about 130 m of the left bank of the mentioned water reservoir. In the year 2004, a soil and phytosociological study was made on the abraded section of the reservoir banks to determine the granulometric structure of the soil and species composition of vegetation on the abraded bank. Phytosociological releves were made at three points on the abraded segment of bank. It was found that on the abraded part of the bank there are plants with extremely differentiated habitat requirements. Hydro- and higrophytes are found on the water side of the bank, while mesophytes and xerophytes predominate on the land adjacent to the bank. plant species. In the oldest part of the bank devastated by water abrasion, shrubs and trees appear, for example Salix viminalis, S. fragilis, Populus tremula, Alnus glutinosa and Betula pendula which, having gained domination of the area, effectively protect the bank from the abrasive effect of waves.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Inicjacja abrazji brzegu zbiornika Domaniów
abrazja, wtórna roślinność, hydrofity, mezofity, kserofity
W pracy przedstawiono wyniki badań zniszczonego przez abrazję odcinka lewego brzegu zbiornika wodnego Domaniów na rzece Radomce. Został on po raz pierwszy napełniony w 2001 roku. Przy najwyższym spiętrzeniu zbiornik retencjonuje 13 mln m3 wody, a jego powierzchnia wynosi 500 ha. W czasie wiejących wiatrów na zbiorniku powstają fale, których wysokość dochodzi do 1 m. W roku 2003 rozpoczęło się niszczenie abrazyjne odwietrznego brzegu na odcinku około 130 m. Na zniszczonym przez abrazję odcinku brzegu przeprowadzono w roku 2004 badania glebowe i fitosocjologiczne, w ramach których określono skład granulo-metryczny gleby oraz gatunkowy roślinności. Ogólnie można stwierdzić, że na zabradowanym odcinku brzegu występuje roślinność skrajnie różniąca się wymaganiami siedliskowymi. Hydro- i higrofity spotyka się od strony wody zbiornika, a mezo- i kserofity od strony przyległego do brzegu terenu. Wkracza też roślinność drzewiasta (wierzby, topole, brzoza, olsza czarna), która po opanowaniu terenu dość skutecznie przeciwstawia się niszczącemu działaniu fal.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top