The effect of freezing conditions of strawberry storage on the level of thawing drip loss
 
 
More details
Hide details
1
Department of Hotel and Tourism Management, Gdynia Maritime University, ul. Morska 83, 81-225 Gdynia e-mail: phazi@am.gdynia.pl
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(1), 203-208
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was undertaken to check the effect of freezing conditions of storing strawberries on the level of the thawing drip loss. Research material was divided into three parts, each of them stored in other conditions of freezing, at constant temperature of -25°C and -18°C, and at temperature varying from -25°C to -18°C, applying a 48-hour series of change. The amount of the thawing drip loss was determined prior to cold storage and in 4-week series, through twenty-four weeks of storage. The said determinations consisted in the measurement of the amount of drip loss by placing frozen strawberries on a funnel, at room temperature. The measurements were made after three hours. An increase was observed in steady level of the thawing drip loss depending on the time of cold storage. The biggest dynamics of increase in the thawing drip loss was observed in the case of strawberries that were stored in conditions of varying temperature, whereas the smallest dynamics was achieved at the constant temperature of -25°C. The research showed that the level of drip loss from thawing strawberries is influenced both by the rate of freezing and the time of cold storage, and by the stability of the storage temperature as well.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zamrażalniczych warunków przechowywania truskawek na wielkość wycieku rozmrażalniczego
zamrożone owoce, fluktuacja temperatury przechowywania, wyciek rozmrażalniczy
W pracy podjęto badania dotyczące wpływu zamrażalniczych warunków przechowywania truskawek na wielkość wycieku rozmrażalniczego. Materiał badawczy przechowywano w temperaturze stałej -25°C i -18°C oraz w temperaturze zmiennej od -25°C do -18°C z 48 godzinnym cyklem zmiany. Wielkość wycieku rozmrażalniczego oznaczono przed przechowy-waniem oraz w cyklu cztero-tygodniowym przez dwadzieścia cztery tygodnie przechowywania. Oznaczenie polegało na pomiarze objętości wycieku truskawek umieszczonego na lejku, w stanie zamrożonym, w temperaturze pokojowej. Pomiaru dokonywano po trzech godzinach. Stwierdzono stały wzrost wielkości wycieku rozmrażalniczego wraz z czasem przechowywania. Największą dynamiką wzrostu wycieku rozmrażalniczego charakteryzowały się truskawki przechowywane w warunkach fluktuacji temperatury, najmniejszą zaś w temperaturze stałej -25°C. Przeprowadzone badania wykazały, że na wielkość wy-cieku rozmrażanych truskawek wpływa zarówno szybkość zamrażania jak i czas przechowywania oraz stałość temperatury przechowywania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top