The effect of fertilisation with mineral fertilisers, pig manure and municipal sewage sludge on the yield and some quality indices of spring wheat (Triti-cum aestivum L.) grain
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(2), 289-302
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was an assessment of mineral fertilisers, pig manure and municipal sewage sludge fertilisation effect on the yield and some quality indices in spring wheat grain. The investigations were conducted for three years as a field experiment. Apart from grain dry matter yield and a thousand grain weight, total nitrogen, protein and sulphur contents were assessed as well as contents of cysteine, methionine and lysine were determined in the investigations. The research demonstrated a lesser effect of fertilisation with sewage sludge from a biological treatment plant and manure on wheat grain yield, whereas fertilisation with the sludge from a mechanical-biological treatment plant allowed to obtain a significantly larger yield, comparable with the amount of grain which was produced on the treatment receiving exclusively mineral fertilisers. The wheat grain from treatments where sewage sludge from the mechanical-biological treatment plant was used was significantly better filled. No noteworthy differences in nitrogen or sulphur content were assessed in wheat grain fertilised with phosphorus and potassium applied as mineral fertilisers or in this element content in wheat grain from treatments where manure or municipal sewage sludge were used for fertilisation. Application of sewage sludge in moderate doses, according to plant requirements for nutrients, did not lead to worsening of yield biological value.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia nawozami mineralnymi, obornikiem od trzody chlewnej i komunalnymi osadami ściekowymi na plon i niektóre wskaźniki jakości ziarna pszenicy jarej (Triticum aestivum L.)
pszenica jara, Plon, jakość ziarna
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu nawożenia nawozami mineralnymi, obornikiem od trzody chlewnej i komunalnymi osadami ściekowymi na plon i niektóre wskaźniki jakości ziarna pszenicy jarej. Badania prowadzone były w warunkach doświadczenia polowego przez 3 lata. W badaniach, oprócz plonu suchej masy ziarna oraz masy tysiąca ziaren, określano zawartość azotu ogólnego, białka ogólnego, siarki, a także zawartość cysteiny, metioniny i lizyny. W przeprowadzonych badaniach wykazano mniejszy wpływ na plon ziarna pszenicy nawożenia osadem ściekowym z oczyszczalni biologicznej oraz obornikiem, natomiast nawożenie osadem z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej przyczyniło się do uzyskania plonu istotnie większego, porównywalnego z ilością ziarna, jaką uzyskano w obiekcie, w którym zastosowano wyłącznie nawożenie nawozami mineralnymi. Istotnie lepiej wypełnione było ziarno pszenicy z obiektu, w którym zastosowano komunalny osad ściekowy z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości azotu i siarki w ziarnie pszenicy nawożonej azotem, fosforem i potasem w formie nawozów mineralnych, a zawartością tego pierwiastka w ziarnie pszenicy z obiektów, w których do nawożenia zastosowano obornik lub komunalne osady ściekowe. Stosowanie osadów ściekowych w umiarkowanych dawkach zgodnych z zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe nie spowodowało pogorszenia wartości biologicznej plonu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top