Preliminary estimation of new technologies for the prevention of landslide movements
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Environmental Development, University of Agriculture Al. Mickiewicza 24-28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 75-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an estimation of new technologies consisting in the utilization of geononwovens for preventing landslide movements on the example of the Falkowa object at Nowy Sącz. The estimation was made after two years from the application of protective measures, consisting primarily in surface drainage by a system of dikes and canals and also deep drainage of the landslide cap. In the dikes system, geononwovens and geoscreens were applied. In the drainage system, geononwovens were used as a filtration screen for the drainage pipes and also a separation layer between the natural soil and the filtration charge. In the spring of 2004, several on-site inspections were made in order to estimate the technical condition of the drainage systems and the status of the vegetation – grasses whose seeds were introduced into the geoscreens by hydrosowing. I was found that the drainage system functioned very well, but the formation of dike channels was to be inadequate at 1:1 bank inclination, which caused soil washout from the geoscreens with the resultant low efficiency of the grass hydrosowing, especially at drains outlets.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępna ocena nowych technologii przeciwdziałań ruchom osuwiskowym
osuwisko, systemy odwadniające, geowłóknina, geokrata
W pracy przedstawiono ocenę nowych technologii polegających na zastosowaniu geosyntetyków w zabezpieczeniach przeciwosuwiskowych na przykładzie obiektu „FALKOWA” w Nowym Sączu. Ocenę dokonano po dwuletnim okresie działania zabezpieczeń polegających głównie na odwadnianiu powierzchniowym systemem rowów i kanałów melioracyjnych oraz głębokim drenażu czaszy osuwiska. W systemie rowów odprowadzających wody opadowe oraz z drenażu zastosowano geowłókninę oraz geokratę komórkową. Natomiast w systemie drenażowym geowłókninę, jako osłonę filtracyjną rur drenażowych i warstwę separacyjną, oddzielającą grunt rodzimy od zasypki filtracyjnej. W okresie wiosennym 2004 roku przeprowadzono kilka wizji terenowych i oceniono stan techniczny systemów odwadniających oraz roślinności – traw których nasiona zostały wprowadzone w formie hydroobsiewu do geokraty komórkowej. Stwierdzono skuteczne działanie systemu drenażowego natomiast nieprawidłowe uformowanie koryt rowów o nachyleniu skarp 1:1 było powodem wypłukiwania gleby z geokraty i z tym związaną nieskuteczność wykonanego hydroobsiewu szczególnie przy wylotach drenażowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top