Selected problems of antierosion soil protection in the light of sustainable development
 
More details
Hide details
1
Department of Rural Areas Planning, Organization and Protection, University of Agriculture Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 49-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents problems of sustainable soil shaping and assumptions of antierosion protection standards against the background of environmental and economic results of water erosion and present ways of its control in spatial management. Logical and descriptive analyses have been applied. Negative effects of water erosion concern mainly agriculture (agriecosystems) and water management. In spatial planning, antierosion soil protection is based on ecophysiographic studies, local plans and their environmental impact assessments. In spite of numerous theoretical or model studies, Poland still lacks antierosion parametric standards of soil protection. The presented concept is based on acceptable annual soil losses and on determination of standards of antierosion protection referring to model site units (geocomplexes) taking into account soil parameters and properties of relief. Standard antierosion measures concerning shaping the length of water flow on slopes (L), land utilization (C) and protective agricultural measures (P) are based on application of the USLE method. The author recommends the introduction of legal and organizational initiatives serving comprehensive soil protection according to the sustainable development demands.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane zagadnienia przeciwerozyjnej ochrony gleb w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju
przeciwerozyjna ochrona gleb, normatywy, ekorozwój
W pracy przeanalizowano kwestie zrównoważonego kształtowania gleb oraz założenia koncepcji normatywów przeciwerozyjnej ochrony gruntów na tle środowiskowych i gospodarczych skutków erozji wodnej oraz aktualnych sposobów jej zapobiegania w gospodarce przestrzennej. Zastosowano metodę analizy logicznej i opisowej. Ujemne skutki erozji wodnej gleb dotyczą przede wszystkim rolnictwa (agroekosystemy) i gospodarki wodnej. Przeciwerozyjna ochrona gleb w zagospodarowaniu przestrzennym opiera się o opracowania ekofizjograficzne, projekt planu miejscowego oraz prognozę oddziaływania na środowisko tego projektu. Pomimo wielu opracowań teoretycznych, czy modelowych nadal brak w Polsce opracowań normatywów przeciwerozyjnej ochrony gleb (NPOG) ujętych w formie parametrycznej. Przedstawiona koncepcja NPOG opiera się o dopuszczalne roczne straty glebowe oraz określenie standardów zabiegów przeciwerozyjnych odniesionych do modelowych jednostek siedliskowych (geokompleksów) uwzględniających parametry gleb oraz usytuowania w rzeźbie. Standardowe zabiegi przeciwerozyjne dotyczą kształtowania długości spływu po stokach (L), użytkowania gruntów (C) oraz agrotechnicznych zabiegów ochronnych (P) przy zastosowaniu metody USLE. Postuluje się wprowadzenie unormowań prawnych i organizacyjnych służących wdrażaniu kompleksowej ochrony gleb według wymogów zrównoważonego rozwoju.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top