RESEARCH PAPER
Productive - ecological results of slurry application
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Chair of Environmental Chemistry, University of Warmia and Mazury, Plac Łódzki 4, l 0-718 Olsztyn, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 265-269
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the light for many years' - statical trial on fertilization cattle and pi g slurry, results of influence on yield accumulation NPK in soil are presented herein. Trial with cat tle slurry was performed on Luvisols classified to IV A class, good wheat complex and trial with pig slurry on brown soil classified to class IV, of rye- complex good (according to Polish Soil Sciences Society). The following plants in given order were grown: winter wheat + winter after crop - rye, maize, spring barley. In the result of slurry application increase of yield expressed in cereal units and crude protein was noted. Effectiveness of l kg of nitrogen application was relatively low. Utilization of nitrogen from slurry was also low. Content of mineral nitrogen as well of available phosphorus and of potassium in soil increased under effects of slurry application.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Produkcyjno-ekologiczne skutki stosowania gnojowicy
gnojowica, nawożenie, plony, gleba
W oparciu o wieloletnie statyczne doświadczenia z nawożeniem gnojowicą bydlęcą i trzody chlewnej, przestawiono wyniki wpływu jej stosowania na plon roślin i na kumulację NPK w glebie. Doświadczenie z gnojowicą bydlęcą przeprowadzono na glebie płowej, kl. IVa, kompleksu pszennego dobrego, a doświadczenie z gnojowicą trzody chlewnej na glebie brunatnej klasy IV, kompleksu żytniego dobrego. Uprawiano następujące rośliny: pszenica ozima + poplon ozimy- żyto, kukurydza, jęczmień jary. W wyniku nawożenia uzyskano przyrost plonu jednostek zbożowych i białka. Efektywność l kg azotu była zróżnicowana. Wykorzystanie azotu z gnojowicy było niskie. Wzrosła zawartość N-mineralnego oraz przyswajalnego fosforu i potasu w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top