RESEARCH PAPER
Comparison of correlation models for estimation of soil water retention curves
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 167–174
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a comparison of three models for estimation of soil water retention characteristics [Gupta & Larson, 1979; Rawls & Brakensiek, 1982; Walczak, 1984]. They are based on the correlation between soil water content values at chosen values of the soil water potential and the soil solid phase parameters, i.e. particle size distribution, content of Corg., specific surface area and bulk density.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie trzech modeli korelacyjnych do obliczania charakterystyk retencji wodnej gleb
retencja wody, modele korelacyjne
W pracy przedstawiono porównanie trzech korelacyjnych modeli używanych do wyliczania krzywej retencji wodnej gleb. Modele te są oparte na zależności pomiędzy wilgotnością gleby przy określonym potencjale wody a parametrami fazy stałej gleby, tj. rozkładzie granulometrycznym, zawartości Corg. powierzchni właściwej gleby i jej gęstości. Stwierdzono, że najlepszą zgodność pomiędzy zmierzonymi i wyliczonymi wg modeli wartościami wilgotności uzyskano stosując model Walczaka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125