RESEARCH PAPER
Evaluation of trace elements contents in soil and plant after agricultural, wooden and foodstuff industry wastes application
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Lublin, Poland
 
2
Department of Technology Research, Bialystok University of Technology, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-12
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 59-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies were based on a strict field experiment set on very light soil of acidic reaction. Following fertilizers and wastes were applied: NPK, manure (30 t ha–1), defecation lime (7 t ha–1), slops (50 t ha–1), straw+ Nmin (5 t ha–1), straw + slops (5 +50 t ha–1), sawdust from a sawmill (I)+ defecation lime (60 + 7 t ha–1), sawdust from furniture works (II) +defecation lime (60 + 7 t ha–1). Wastes were applied once in 3-year period on the beginning of the experiment. Following test plants were cultivated: oats and grass pea in 1999 and potato in 2000. Trace elements contents (Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Ni, Pb) was determined in the soil (after potato harvest), potato tubers and in wastes by means of AAS technique. Applied wastes contained safe amounts of heavy metals (Pb, Cd, Ni) and other trace elements. Soil indicated low iron content and average of Mn and Cu. Content of Zn was high. Levels of Pb, Cd and Ni in the soil was in the range of not-polluted ones and agriculturally performed in Poland. Low contents of Mn, Cu and Zn were found in potato tubers. Lead, cadmium and nickel levels in tubers were proper.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zawartości pierwiastków śladowych w glebie i roślinie po zastosowaniu odpadów z rolnictwa, przemysłu drzewnego i rolno-spożywczego
wastes, soil, potato, trace elements
Badania przeprowadzono w oparciu o ścisłe doświadczenie polowe, które założono na glebie bardzo lekkiej, o odczynie kwaśnym . Zastosowano następujące nawozy i odpady: NPK, obornik (30 t•ha–1), wapno defekacyjne (7 t•ha–1), wywar gorzelniany melasowy (50 t•ha–1), słomę+ Nmin. (5 t•ha–1), słomę+ wywar (5+50 t•ha–1), trociny z tartaku (I)+wapno defekacyjne (60+7 t•ha–1), trociny z zakładu meblarskiego (II)+wapno defekacyjne (60 + 7 t•ha–1). Odpady zastosowano raz na trzy lata, na początku doświadczenia. Uprawiano następujące rośliny testowe: w 1999 roku owies i lędźwian siewny, a po nich w 2000 roku ziemniaki. Zawartość pierwiastków śladowych – Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Ni, Pb oznaczono w glebie (po zbiorze ziemniaków), bulwach ziemniaków oraz w odpadach metodą ASA. Zastosowane odpady zawierały bezpieczne ilości metali ciężkich – Pb, Cd i Ni oraz innych pierwiastków śladowych. Gleba wykazywała niską zawartość Fe, średnią Mn i Cu oraz wysoką Zn. Zawartość Pb, Cd i Ni w glebie mieściła się w zakresie podawanym dla gleb niezanieczyszczonych, użytkowanych rolniczo w Polsce. Stwierdzono niskie ilości Mn, Cu i Zn w bulwach ziemniaków. Zawartości Pb, Cd i Ni w bulwach były prawidłowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top