Nitrate reduction in carrot leaves in relation to foliar nutrition and different forms of nitrogen fertilizer
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology, Faculty of Horticulture, Agricultural University, Al. 29 Listopada 54, 31-245 Krakow
2
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Horticulture Plants, Faculty of Horticulture, Agricultural University, Al. 29 Listopada 54, 31-245 Krakow
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 763–774
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to study the influence of foliar nutrition with urea and Supervit-R and different forms of nitrogen fertilizer (Ca(NO3)2, NH4NO3, (NH4)2SO4 i CO(NH2)2) introduced to the soil on nitrate metabolism in carrot leaves in comparison with this process in the roots. The object of the experiment was carrot ‘Kazan F1’ which grew during 2004-2005 in containers placed in the open. Soil fertilization with reduced forms of nitrogen and foliar nutrition caused increase of NR activity in leaves in comparison with plants without foliar nutrition. Increase of NiR activity and NO3- content and decrease of NH4+ content in carrot leaves from August (immediately before last foliar nutrition) to September (harvest time) was observed irrespectively of forms of nitrogen fertilizer. Foliar nutrition caused significant increase of NO3- content in carrot leaves and did not affect the photosynthetic pigment content. Nitrogen nutrition modified the participation of carrot leaves and roots in nitrate and nitrite reduction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Redukcja azotanów w liściach marchwi w zależności od dokarmiania dolistnego i różnych form azotu nawozowego
reduktaza azotanowa, reduktaza azotynowa, jony azotanowe, jony amonowe, barwniki asymilacyjne
Celem pracy było zbadanie wpływu dokarmiania dolistnego mocznikiem i nawozem wieloskładnikowym Supervit-R oraz różnych rodzajów nawozów azotowych (Ca(NO3)2, NH4NO3, (NH4)2SO4 i CO(NH2)2) wprowadzonych doglebowo na metabolizm azotanów w liściach marchwi oraz porównanie badanych procesów z równolegle przebiegającymi w korzeniach. Obiektem badań była marchew ‘Kazan F1’, którą uprawiano w latach 2004-2005 w pojemnikach ażurowych na terenie otwartym. Połączenie nawożenia doglebowego zredukowanymi formami azotu z dokarmianiem pozakorzeniowym stymulowało aktywność NR w liściach w porównaniu z roślinami niedokarmianymi. Wykazano wzrost aktywności NiR i zawartości NO3- oraz spadek poziomu NH4+ w liściach marchwi od sierpnia (tuż przed ostatnim zabiegiem dokarmiania dolistnego) do września (termin zbioru) niezależnie od rodzaju nawozu azotowego. Dokarmianie dolistne wpłynęło na istotne zwiększenie zawartości NO3- w liściach marchwi, natomiast nie miało wpływu na zawartość barwników asymilacyjnych. Żywienie azotowe roślin modyfikowało udział liści i korzeni spichrzowych marchwi w redukcji azotanów i azotynów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125