Selected physiological parameters of three varieties of basket willow (Salix viminalis L.) from perennial plantations
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology and Biochemistry West Pomeranian University of Technology Szczecin ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
2
Department of Botany and Nature Protection, West Pomeranian University of Technology in Szczecin ul. Słowackiego 17, PL 71-434 Szczecin
 
 
Publication date: 2017-02-21
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(1), 173-184
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research conducted in 2010-2012 on one-year, two-year and three-year shoots of three verities of Salix viminalis: ‘Bjor’, ‘Jorr’ and ‘Tora’, grown from 14, 15 and 16 year old stumps, was to compare the shoots of different age in terms of selected physiological characteristics, that is the concentration of chloroplast pigments, water balance of leaves and water content and dry matter of shoots. The content of chloroplast pigments (chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids) and the water balance were determined on the basis of RWC-relative water content and WSD-water saturation deficit indicators. Moreover, the water and dry matter content of one-year, two-year and three-year old willow shoots were determined. It was found that the age of the shoots differentiated the physiological parameters of willow varieties. The highest concentration of chlorophylls was reported in the leaves of three-year old shoots of the Bjor variety, in turn the highest concentration of carotenoids was found in the leaves of one-year old shoots of Jorr. Regardless of the age of the shoots, the highest rate of hydration of leaves and stems was a characteristic trait of the Tora variety, and the lowest was found in Jorr. High levels of the measured physiological parameters, such as chlorophyll a and b, carotenoids and relative water content in leaves obtained in the 5th rotation, that is 14th, 15th and 16th year of running the plantation, indicate a high physiological activity and hence high productivity of the studied willow varieties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane wskaźniki fizjologiczne trzech odmian wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) pochodzących z wieloletniej plantacji
Salix viminalis L, względna zawartość wody (RWC), barwniki asymilacyjne
Celem badań przeprowadzonych w latach 2010-2012 na jednorocznych, dwu- i trzyletnich pędach trzech odmian Salix viminalis: Bjor, Jorr i Tora, wyrosłych z 14- 15- i 16-letnich karp, było porównanie różnych wiekowo pędów pod względem wybranych cech fizjologicznych, tj. koncentracji barwników asymilacyjnych i bilansu wodnego liści oraz zawartości wody i suchej masy w pędach. Wykonano oznaczenia zawartości barwników asymilacyjnych w liściach (chlorofil a, chlorofil b i karotenoidy) oraz określono bilans wody w liściach na podstawie wskaźników RWC-względna zawartość wody i WSD-deficyt wysycenia wodą. Wykonano także oznaczenie zawartości wody i suchej masy w pędach jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich badanych odmian wierzby. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wiek pędów różnicował badane wskaźniki fizjologiczne u odmian wierzby wiciowej. Największą koncentrację barwników chlorofilowych odnotowano w liściach pędów trzyletnich u odmiany Bjor, z kolei karotenoidów w liściach pędów jednorocznych u odmiany Jorr. Spośród badanych odmian, niezależnie od wieku pędów, najwyższym wskaźnikiem uwodnienia liści i pędów charakteryzowała się odmiana Tora, a najmniejszym odmiana Jorr. Wysokie wartości mierzonych wskaźników fizjologicznych tj. chlorofilu a i b, karotenoidów, względnej zawartości wody w liściach uzyskane w 5. rotacji, czyli w 14., 15. i 16. roku prowadzenia plantacji wskazują na wysoką aktywność fizjologiczną, a tym samym na znaczącą produktywność badanych odmian wierzby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top