Method for the localization of rainwater flow barriers under the conditions of the “Olszanka” object
 
More details
Hide details
1
Institute of Environment Protection Engineering, Lublin University of Technology ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
 
2
Enterprise Euro-East sp.z o.o. Olszanka, 22-310 Kraśniczyn
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 315-323
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the fundamentals of a designed numerical model of rainwater outflow on overgrown slope and valley. The numerical calculations, realized with an established group of simplifying assumptions, were subjected at an initial empirical verification under the conditions of the research object in Olszanka near Krasniczyn. The simulation was provided in two variants – with and without taking account of the existence of an original anti-erosion system (flow barriers) installed on the research object. The presented numerical model can be used in the process of design of the subject anti-erosion protection systems. The study presented in the paper was realized as a part of No 1564/T09/2001/21 project of The State Committee for Scientific Research.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda wyznaczania lokalizacji przegród piętrzących wody opadowe w warunkach obiektu „Olszanka”
ochrona przeciwerozyjna, spływ powierzchniowy, modelowanie numeryczne
W artykule przedstawiono podstawy opracowanego modelu numerycznego spływu wód opadowych po zarośniętym zboczu i w dolinie. Obliczenia modelowe prowadzone przy szeregu założeń upraszczających, zostały poddane wstępnej weryfikacji terenowej w warunkach obiektu „Olszanka”. Symulacje numeryczne przeprowadzone zostały bez oraz z uwzględnieniem nowatorskiego systemu zabezpieczeń przeciwerozyjnych (przegród piętrzących) zainstalowanych na terenie tego obiektu. Przedstawiony model numeryczny może być wykorzystywany do celów projektowania powyższego systemu zabezpieczeń.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top