RESEARCH PAPER
Mechanical engineering of grain milling
 
More details
Hide details
1
Academy of Technology and Agriculture, Prof. S. Kaliskiego 7, 85-763 Bydgoszcz, Poland
 
 
Publication date: 2020-12-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (63), 25-37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper contains practical fundamentals of both design and milling process innovations, that make use of analogy between a grain and a machine member and that treat a grain as part of grinder design. The author has applied eco-balance method of food machines analysis. Results of research potentials studies, actively controlled towards: mathematical description of general or selected machine operation, influencing machine environment of food in both active and passive manner have also been described; whereas quality as reliability estimator means the distance between the actual system response and the response of design model.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Inżynieria mechaniczna rozdrabniania ziarna
mechanika żywności, konstrukcja maszyn, środowisko
W pracy zaprezentowano praktyczne podstawy innowacji konstrukcji i procesu rozdrabniania, wykorzystujące analogię między ziarnem i elementem maszynowym, traktujące ziarno jako element konstrukcji rozdrabniacza. Wykorzystano metodę ekobilansowej analizy maszyn środowiska żywności. Wyniki badań potencjałów badawczych, sterowanych adaptacyjnie w kierunku: opisów matematycznych wybranego lub ogólnego potencjału działania, wpływającego na maszynowe środowisko żywności w sensie czynnym i biernym; przy czym jakość ­- estymator niezawodności rozumiana jest jako odległość między odpowiedzią układu rzeczywistego, a odpowiedzią modelu konstrukcji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top