RESEARCH PAPER
Significance of soil enzymes in nutrient transformations
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-12-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (63), 5-23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil is a heterogeneous system in which different phases and numerous components are involved in physical, chemical and biological processes. The dynamic nature and complex chemistry of soil organic matter make it a major source of plant nutrients. The movement of materials among the biotic and abiotic portions of soil environment is catalysed largely by soil enzymes. The paper comprises the basic information about the origin, localization and the role of soil enzymes in nutrient transformations. The influence of soil air-water conditions on enzyme activity was marked.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie enzymów glebowych w przekształcaniu składników pokarmowych
gleba, aktywność enzymatyczna, obieg składników pokarmowych
Gleba jest środowiskiem, w którym zachodzą różnorodne procesy biotyczne i abiotyczne. Dynamiczny charakter oraz złożona budowa chemiczna glebowej materii organicznej powodują, że jest ona ważnym źródłem składników pokarmowych niezbędnych do rozwoju roślin. Uruchamianie oraz obieg substancji pokarmowych w środowisku glebowym zachodzą w znacznym stopniu w wyniku katalizy enzymatycznej. Praca zawiera podstawowe informacje dotyczące źródła enzymów glebowych, ich lokalizacji w glebie oraz roli w transformacji składników pokarmowych. Podkreślono znaczenie warunków wodno-powietrznych gleby dla funkcjonowania enzymów glebowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top