Meadow water deficits in peat-moorsh soil in different agro-climatic regions of Poland
 
More details
Hide details
1
Institute for Land Reclamation and Grasslands Farming in Falenty, Wielkopolsko-Pomorski Research Division in Bydgoszcz, ul. Glinki 60, 85-174 Bydgoszcz
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 645–655
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper was to analyse the elements of meadow sites water balance in different agro-climatic regions of Poland. The analysis was carried out using mathematical modelling on the basis of meteorological data from growing season in 1970-2004 and from stations: Biebrza, Poznań and Cracow. The estimations were done for 2-cut meadow sites giving the yield of hay equal to 5 and 7 t ha-1 and fed by ground waters with intensity of 0 and 1 mm d-1. Estimations were made for ten-day periods, months, and for whole growing season as a sum of ten-day period values. Potential evapotranspiration was calculated acc. to the crop-coefficient method, as a product of reference evapotranspiraction acc. to the Penman-Monteith formula and coefficient kc. Water deficits for meadows were estimated from water balance of meadow sites, taking into account rainfall, evapotranspiration, useful soil water supplies for plants and ground water feeding. The highest values of water deficits for 2-cut meadows were estimated for the agro-climatic region represented by Poznań station, and the smallest for the one represented by the Cracow station. Water deficits occurred most often in two last months of the growing period at all examined sites. The summarized values of water deficits, since the beginning of the growing period, were the highest in August and September. The results of the study could be the basis for formulation of practical principles of water management on grasslands for protection of peat soils and water resources in small river valleys.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niedobory wodne łąki na glebie torfowo-murszowej w różnych regionach agroklimatycznych Polski
użytki zielone, ewapotranspiracja, niedobory wodne
Celem pracy jest analiza składników bilansu wodnego siedlisk łąkowych na glebie torfowo-murszowej w różnych warunkach agroklimatycznych Polski. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem modelowania matematycznego na podstawie danych z okresu wegetacyjnego (IV-IX) w latach 1970-2004 ze stacji meteorologicznych IMGW w Biebrzy, Poznaniu i Krakowie, położonych w różnych regionach agroklimatycznych Polski. Obliczenia wykonano dla łąki użytkowanej dwukośnie i wydającej plon siana 5 oraz 7 t*ha-1. Każdemu typowi użytkowania przypisano dwa typy zasilania hydrologicznego, z intensywnością 0 i 1 mm*d-1. Obliczenia wykonano w okresach dekad, miesięcy i całego okresu wegetacyjnego jako sumy wartości dekadowych. Ewapotranspirację potencjalną obliczono według metody współczynników roślinnych, jako iloczyn ewapotranspiracji wskaźnikowej według Penmana-Monteitha i współczynnika kc, zależnego od wielkości plonu i użytkowania łąki. Niedobory wodne łąki obliczono z bilansu wodnego siedlisk łąkowych, uwzględniając opady, ewapotranspirację, zapasy wody glebowej użytecznej dla roślin i zasilanie siedlisk wodą gruntową. Największe niedobory wodne łąki dwukośnej wystąpiły w rejonie Poznania, zaś najmniejsze w rejonie Krakowa. We wszystkich badanych regionach najczęściej niedobory wodne wystąpiły w dwóch ostatnich miesiącach okresu wegetacyjnego. Wówczas niedobory te osiągały również największe sumowane od początku okresu wegetacyjnego wartości. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do opracowania zasad gospodarowania wodą na trwałych użytkach zielonych mających na celu ochronę gleb hydrogenicznych oraz zasobów wodnych w małych dolinach rzecznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125