Influence of temperature on thixotropic starch pastes stability in the presence of food additives
 
More details
Hide details
1
Faculty of Process and Environmental Engineering, Technical University of Łódź ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 401–411
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of rheological experiments with aqueous solutions of pure starch in the presence or without gellan gum. The solutions were tested at temperatures of 5°C, 25°C and 45°C in testing the hysteresis loop. To describe the rheological properties the Carreau model was used. Estimations were performed of the value of the static and dynamic yield stress and elastic structure formed. Thixotropic properties of the solutions were discussed by specifying the size of the surface area of the hysteresis loop.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury na stabilność skrobiowych kleików tiksotropowych w obecności środka zagęszczającego
tiksotropia, skrobia, guma gellanowa, środek stabilizujący
W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych wodnych roztworów czystej skrobi ziemniaczanej i z dodatkiem wysokoacylowej gumy gellanowej. Roztwory przebadano w temperaturach 5°C, 25°C i 45°C, przeprowadzając test pętli histerezy. Do opisu właściwości reolo-gicznych zastosowano model Carreau. Oszacowano wartość statycznej i dynamicznej granicy płynięcia oraz sprężystość utworzonej struktury. Przedyskutowano własności tiksotropowe roztwo-rów poprzez określenie wielkości pola powierzchni pętli histerezy. Wykazano, że dodatek gumy gella-nowej prowadzi do ustabilizowania struktury wewnętrznej badanych kleików skrobiowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125