Individual quality of wolf in some baltic states
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 77-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Individual quality of wolves was presented as skull length and width, skin length and width, hair length, hair thickness and uniformity and skin “collar” size. The features mentioned above serve for pricing of wolf’s skull and skin according to the requirements of the International Game Council, therefore the final value was presented with CIC points. The data enclosed in the 12 catalogues of trophies were analysed. A total number of the skulls evaluated was 521, skins 132, in that for 387 skulls and 72 skins all the priced elements were provided, whereas for the rest a number of CIC points. The collected material was analysed depending on the origin place: Poland, Lithuania, Latvia and Estonia. In Poland the three districts were distinguished regarding wolf spread and number all over the country. The second category of data analysis was made up of value of skulls and skins according to CIC points – a gold, silver and bronze medal group. It was found out that the differences between the means of the places of origin in the medal groups for the measurement features evaluated, i.e. length, width and for CIC points were under 5% and insignificant statistically (P<-0.05).No differences in wolf individual quality are reported to occur between the assessed countries and regions in Poland. However, the maximal values of single specimens prove that in the southern region of Poland the quality is the highest. The best skull from this region has been placed second in the world, while the skin – the fifth.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość osobnicza wilków w wybranych krajach nadbałtyckich
wilk, czaszka, skóra, wycena, pomiary
Jakość osobniczą wilków przedstawiono poprzez długość, szerokość czaszek, długość, szerokość skór, długość włosa, gęstość i równomierność włosa i wielkość „kołnierza” skór. Wymienione cechy służą do wyceny czaszek i skór wilków według formuły Międzynarodowej Rady Łowieckiej i z tego względu podano ostateczną wartość w liczbie punktów CIC. Analizę wykonano na podstawie danych ujętych w 12 katalogach trofeów łowieckich. Ogólna liczba ocenianych czaszek wynosiła 521, a skór 132, z tym że dla 387 czaszek i dla 72 skór dysponowano wszystkimi elementami wyceny, a dla pozostałych liczbą punktów CIC. Zebrany materiał analizowano w zależności od miejsca pochodzenia: Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. W Polsce wyodrębniono 3 rejony uwzględniając rozprzestrzenienie i liczebności wilków na terenie kraju. Drugą kategorią analizy danych była wartość czaszek i skór według liczby punktów CIC – grupa złotomedalowa, srebrno i brązowomedalowa. Stwierdzono, że różnice wśród średnich pomiędzy miejscem pochodzenia w grupach medalowych wynoszą poniżej 5% dla ocenianych cech pomiarowych: długości, szerokości i dla liczby pkt. CIC i nie są statystycznie istotne (PŁ0,05). Można twierdzić, że pomiędzy ocenianymi krajami i rejonami w Polsce nie występują różnice w jakości osobniczej wilków. Natomiast maksymalne wartości pojedynczych egzemplarzy wskazują, że w rejonie Polski południowo wschodniej jakość jest najwyższa. Najlepsza czaszka z tego terenu zajmuje 2 miejsce w świecie, a skóra 5 miejsce w świecie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top