RESEARCH PAPER
Standardisation of agrophysical tests and measurements and the importance of laboratory accreditation
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-18
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 21-26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Standardisation of agrophysical tests and measurements is the necessary process because it allows to compare the results obtained in different laboratories. Fulfilment of the requirements of ISO/IEC 17025 standard and a consequent accreditation of laboratory is the confirmation of competence in testing and measuring. It is especially important for customers from business and industry. Requirements included in the standard can be useful tool in improvement of measuring and testing methods and increasing the reliability of results obtained.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Standaryzacja badań agrofizycznych i znaczenie akredytacji laboratoriów
standaryzacja metod agrofizycznych, akredytacja laboratoriów badawczych i pomiarowych, norma ISO/lEC 17025
Standaryzacja agrofizycznych metod pomiarowych/badawczych jest procesem niezbędnym ze względu na konieczność porównywania wyników otrzymanych w różnych laboratoriach. Spełnienie wymagań zawartych w normie ISO/IEC 17025 i wynikająca z tego faktu akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji laboratorium do przeprowadzania określonych pomiarów i badań. Jest to ważne nie tylko w badaniach naukowych, ale także dla klientów wywodzących się z kręgów biznesu i przemysłu. Wymagania zawarte w normie mogą stanowić przydatne narzędzie w doskonaleniu metod pomiarowych i badawczych a poprzez to w uzyskaniu wiarygodnych wyników.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top