Growth modelling of Chinese cabbage (Brassica rapa var. chinensis) seed-lings and evaluation of the relationships between plant features before plant-ing out to the field and during harvest
 
More details
Hide details
1
Department of Vegetable and Medicinal Plants, University of Agriculture in Krakow Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(2), 329-342
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the use of simple regression analysis to create models of Chinese cabbage (Brassica rapa var. chinensis, pak choy) seedling growth with respect to time, as well as to predict the development of the leaves of these plants on the basis of effective temperatures (growing degree-days). Developed time models were characterised by high coefficients of determination R2 ranging from 0.765 to 0.880 (for height of seedlings) and from 0.964 to 0.970 (for the number of leaves). For the effective temperatures the predicted data (leaf expansion apparatus) fitted real values in more than 89%. Seedlings were produced at two dates, sowing was done in the early third decade of July (1st term) and in the beginning of August (2nd term). Seedlings prepared at the later time had a greater height of rosettes as well as higher leaf area and leaf length. Plants were also characterised by a greater fresh weight of the shoots, while they had a reduced content of dry matter, soluble sugars and carotenoids, compared to the 1st term. There were significant differences in the analysed parameters of plants due to the cultivar factor. Features of Chinese cabbage seedlings were largely correlated with those of mature rosettes and overall yield of this vegetable crop.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie wzrostu rozsady kapusty chińskiej (Brassica rapa var. chinensis) oraz ocena zależności między cechami roślin przed sadzeniem do gruntu i podczas zbiorów
kapusta chińska, rozsada, modele regresji, wzrost, rozwój
Przedstawiono wykorzystanie analizy regresji prostej do stworzenia modeli wzrostu rozsady kapusty chińskiej (Brassica rapa var. chinensis, pak choy) względem czasu, jak też do przewidywania rozwoju liści tych roślin na podstawie temperatur efektywnych (stopniodni). Opracowane modele czasowe charakteryzowały się wysokimi współczynnikami determinacji R2 wynoszącymi od 0,765 do 0,880 (dla wysokości rozsady) oraz od 0,964 do 0,970 (liczba liści). Dla temperatur efektywnych dopasowanie danych przewidywanych, dotyczących rozbudowy aparatu liściowego rozsady, do rzeczywistych wynosiło ponad 89%. Rozsadę produkowano w dwóch terminach, wysiewając nasiona na początku III dekady lipca (1. termin) i na początku sierpnia (2. termin). Rozsada przygotowywana w terminie późniejszym posiadała większą wysokość rozetek oraz powierzchnię i długość liści. Charakteryzowała się również większą świeżą masą części nadziemnej, jednocześnie niższą zawartością suchej masy, cukrów rozpuszczalnych i karotenoidów w porównaniu do 1. terminu. Stwierdzono istotne zróżnicowanie w analizowanych parametrach roślin ze względu na czynnik odmianowy. Cechy rozsady kapusty chińskiej były w dużej mierze skorelowane z cechami dojrzałych rozet oraz z plonem ogólnym tego warzywa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top