Greenhouse gas dynamics in soils contaminated with fonofos pesticide
 
More details
Hide details
1
Department of Biochemistry and Environmental Chemistry, John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 253-262
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to provide information about the influence of the fonofos pesticide on the process of greenhouse gas formation in two selected soils. In the model experiment soil samples (Eutric Histosol, Mollic Gleysol) were amended with pesticide as follows: with a dose of 1µg of fonofos/1g of soil and with one ten times higher (10 µg of fonofos/1g of soil) in relation to the control samples, prepared without fonofos addition. The laboratory experiment lasted 42 days. The gas samples (3 cm3) taken from head space during incubation of soils (6 times after every 7 days of incuba-tion, till the 42nd day) were analysed by gas chromatography (Varian CP-3800 equipped with TCD, FID and ECD detectors) for CH4, N2O, CO2 contents. It was shown that respiration activity was strongly reduced up to 35th day of incubation in each of the soil investigated. The value of P was lower than 0.05, which testified to statistically significant differences between average greenhouse gases emission and the fonofos dose at 95% confidence level. Generally, respiration activity returned to the optimum value after 6 weeks from introducing the pesticide into the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamiki gazów szklarniowych w glebach zanieczyszczonych fonofosem
fonofos, gleba, CO2, N2O, CH4
Celem pracy było dostarczenie informacji na temat wpływu pestycydu – fonofosu na proces formowania się gazów szklarniowych w dwóch wybranych glebach. W doświadczeniu modelowym próby glebowe (Eutric Histosol, Mollic Gleysol) zostały wzbogacone pestycydem w następujący sposób: dawka równa 1 µg fonofosu na 1 g gleby, oraz dawka dziesięciokrotnie wyższa (10 µg fonofosu na 1 g gleby), w odniesieniu do prób kontrolnych, przygotowanych bez dodatku fonofosu. Doświadczenie laboratoryjne trwało 42 dni. Próby gazowe pobierane w ilości 3 cm3 znad roztworu glebowego (6 razy co 7 dni trwania inkubacji, aż do 42 dnia) poddane zostały analizie z użyciem chromatografu (Varian CP-3800), wyposażonego w detektory TCD, FID i ECD, na określenie zawartości CH4, N2O i CO2. Stwierdzono, iż aktywność respiracyjna ulegała silnej redukcji do 35 dnia inkubacji, w każdej z badanych gleb. Wartość P była niższa od wartości 0,05, co świadczy o istnieniu statystycznie istotnych różnic między średnią emisją gazów szklarniowych a dawką fonofosu w 95% przedziale ufności. Generalnie, aktywność respiracyjna powracała do wartości optymalnych po 6 tygodniach od wprowadzenia pestycydu do gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top