RESEARCH PAPER
Solar and wind energy on Lubelszczyzna region
 
More details
Hide details
1
Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 29-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the estimated resources of solar and wind energy in the Lubelszczyzna region, on the ground of the observation findings in the years 1951-1960. Estimating the resources of solar energy it has been made a simple conversion of measured radiation amounts (cal cm–2) into energy amounts (W). While estimating wind energy it has been used pattern for the amount of energy carrying by the air stream, and next it has been applied power law profile model for counting wind energy at the anemometer level into 30 m above ground level. The analysis of the acquired results allows to affirm that the south part of Lubelszczyzna (Sandomierz, Zamość) is the most abundant region in solar energy, whereas the north part (Wisznice) in wind energy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Energia słoneczna i wiatrowa na Lubelszczyźnie
energia słoneczna, energia wiatru, Lubelszczyzna
W pracy przedstawiono szacunkowe zasoby energii słonecznej i wiatrowej na Lubelszczyźnie, na podstawie wyników obserwacji przeprowadzonych w latach 1951-1960. Przy obliczaniu zasobów energii słonecznej dokonano prostej zamiany pomierzonych wielkości napromienienia (cal cm–2) na wielkości energii (W), natomiast przy obliczaniu energii wiatrowej zastosowano wzór na obliczanie energii jaką niesie strumień powietrza, a następnie zastosowano wzór potęgowy do przeliczenia energii wiatru z wysokości wiatromierza na wysokość 30 m n. p. g. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić, że najbardziej zasobnym rejonem Lubelszczyzny w energię słoneczną jest jej południowa część (Sandomierz, Zamość) natomiast w energię wiatrową jest część północna (Wisznice).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top