Czech agriculture in the period of transformation
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska 1, 61300 Brno, Czech Republic
 
2
Agrotest fyto, Ltd., Havlickova 2787, 76701 Kromeriz, Czech Republic
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 101-116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper gives an analysis of the state and problems of agrosystems under conditions of the Czech Republic, which can be characterized by:  larger size of agricultural enterprises and farms,  low inputs in soil and crop management for a long time (since 1990),  decrease in livestock population, particularly in cattle, after 1990,  big part of the managed soil is rented, which destabilizes agricultural enterprises and often leads to worse soil care,  omitting fixed crop rotations, decrease in areas of good preceding crops (sugar beet, potatoes, legumes and perennial forage crops), considerable enlargement of areas planted with oil crops (rapeseed and poppy),  higher variation in yield and production of main crops in recent years, which is likely to be caused by climatic changes that are emphasized by the mentioned problems. This indicates that sustainability of the current agrosystems can be problematic in the future due to low inputs, inappropriate structure of grown crops and breaking of the rules of crop rotation. The farming systems applied increase rather than compensate for impact of climatic changes on production of field crops. Possibilities of improving this state are discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czeskie rolnictwo w okresie transformacji
Czeska Republika, uprawa roli, rozwój agrosystemów, zrównoważenie aktualnych agrosystemów, stabilność plonowania upraw
Praca przedstawia analizę aktualnego stanu i problemów dotyczących agrosystemów w warunkach Czeskiej Republiki, które można scharakteryzować poprzez:  większe areały przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych,  niskie nakłady na uprawę gleby i plonów przez długi okres czasu (od roku 1990),  spadek populacji trzody, szczególnie bydła, po roku 1990,  znaczna część uprawianych gleb jest dzierżawiona, co destabilizuje przedsiębiorstwa rolne i często powoduje obniżoną dbałość o gleby uprawne,  rezygnacja z płodozmianu, ograniczenie areału dobrych przedplonów (buraka cukrowego, ziem-niaka, roślin strączkowych i wieloletnich roślin pastewnych), znaczne zwiększenie areału pod ro-ślinami oleistymi (rzepak i mak),  wyższa zmienność plonowania i produkcji głównych plonów w ostatnich latach, co może być spowodowane zmianami klimatycznymi, których wpływ jest potęgowany przez wymienione problemy. Wszystko to wskazuje, że utrzymanie zrównoważenia aktualnych agrosystemów może być w przyszłości problematyczne, z uwagi na niskie nakłady finansowe, niewłaściwą strukturę plonów oraz łamanie zasad płodozmianu. Stosowane systemy uprawy wzmacniają raczej niż kompensują wpływ zmian klimatycznych na produkcję rolną. Przedstawiona jest dyskusja dotycząca możliwości poprawy tego stanu rzeczy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top