Conductivity study of ions efflux from soaked pea seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(96 - 2), 389-395
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Measurement of the leakage of electrolytes after exposure to defined stress is a well-established, rapid and simple test for the quality and viability of seeds. The influence of the temperature of ion leakage, the preliminary imbibition of seed and the temperature of the seed in storage prior to soaking was examined in the experiments described. The amount of leaking ions rapidly increased with the drop in the temperature of the soaking medium, while the pre-soak storage temperature had no significant influence on the leaking of the ions. The results obtained can be explained assuming that the membranes are the primary targets of temperature treatment. A correlation between absorbance and the electroconductivity measurements was found. As concluded from the comparison of these measurements, protein components are not the only constituent of the leakage solution.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania konduktometryczne uwalniania jonów z pęczniejących nasion grochu
nasiona grochu, test konduktometryczny, uwalnianie jonów, membrany
Pomiary uwalniania elektrolitów komórkowych po ekspozycji na określony stres są dobrze opracowanym, szybkim i prostym testem pozwalającym ocenić jakość i żywotność nasion. Zbadano wpływ temperatury, w której nasiona zanurzone w wodzie dejonizowanej uwalniają jony, wstępnego nawilżania nasion oraz temperatury przechowywania nasion na proces uwalniania jonów. Stwierdzono, że ich ilość wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, w której ten proces zachodzi, natomiast nie zależy od temperatury przechowywania nasion przed kiełkowaniem Wykazano, że istnieje prosta korelacja pomiędzy absorbancją roztworów testowych oraz ich elektroprzewodnictwem i z analizy wzajemnej zależności pomiędzy tymi wielkościami wnioskowano, że składniki białkowe stanowią tylko część uwalnianych jonów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top