Comparison of particle size distribution in soils from laser diffraction and sedi-mentation methods
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 509-518
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the comparison of particle size distribution of 22 soils measured by the areometer and the laser diffraction methods. Data obtained by these methods were not identical and one cannot compare them without using suitable conversion factors. Equations of regression presented in the paper permit the comparison of results from both methods. The results obtained ought to be treated as preliminary and constituting an announcement of further research on more extensive soil material.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie rozkładu granulo-metrycznego cząstek glebowych metodą dyfrakcji laserowej i metodą sedymentacyjną
rozkład granulometryczny, metoda areometryczna, metoda dyfrakcji laserowej
W pracy przedstawiono porównanie rozkładu granulometrycznego 22 gleb zmierzonego metodą areometryczną i metodą dyfrakcji laserowej. Dane uzyskane tymi metodami nie były identyczne i nie można ich porównywać bez zastosowania odpowiednich przeliczeń. Przedstawione w pracy równania regresji pozwalają na porównywanie wyników z obu metod. Uzyskane wyniki należy traktować jako wstępne, stanowiące zapowiedź dalszych badań na szerszym materiale glebowym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top