Chemical properties of soils that remained for 35 years under Central Sulphur Storage dump in KIZPS „Siarkopol” in Tarnobrzeg
 
 
More details
Hide details
1
The State Higher Vocational School, ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość
2
Institute of Agriculture Science, Agricultural University of Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 689–698
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The object of the study was the soils that remained for 35 years under the Central Sulphur Storage Dump in KiZPS in Jeziórko. Within this period over 80 mln tons of sulphur were stored in natural conditions. Due to the lack of proper technical solutions in those days, a proprietary original protection project was implemented to prevent penetration of sulphur into the soil profile beneath the dump. Granite cubes with the edge of 40-60 cm were put into a protecting pavement. Later, an 80 cm-thick buffer layer of sand was added and covered with concrete slabs. After the storage facility and the dump had been closed down, the soil was examined in profiles down to 280 cm from the primary surface. The study revealed that the protecting barriers had been insufficient, and that sulphur had moved into soil profile. Within the studied depth of profile significant amounts of sulphur were observed, both total forms (S) and sulphate sulphur (S-SO4). The contents of sulphur immensely exceeded the contents found in natural soil profiles. This resulted in significant lowering of soil pH, and migration of organic matter with water to great depth.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości chemiczne gleb pozostających przez 35 lat pod Centralnym Składowiskiem Siarki w KIZPS „Siarkopol” w Tarnobrzegu
chemiczne właściwości gleb, składowisko siarki, migracja, zabezpieczenia, poziom wodonośny
Badaniami objęto gleby pozostające przez ponad 35 lat pod Centralnym Składowiskiem Siarki w KiZPS w Jeziórku. W tym czasie w naturalnych warunkach składowano przeszło 80 mln ton siarki. Składowisko chroniono przed penetracją siarki w głąb profilu glebowego oryginalnym własnym projektem zabezpieczenia. Polegał on na stworzeniu ochrony w postaci bruku z granitowych sześcianów o krawędzi 40-60 cm. W późniejszym okresie wprowadzono jeszcze warstwę buforową piasku o grubości 80 cm oraz przykryto ją betonowymi płytami. Po likwidacji magazynu i składowiska przeprowadzono badania gleb w profilach do głębokości 280 cm od pierwotnej powierzchni. Z wykonanych badań wynika, że zastosowane bariery nie zdały w pełni egzaminu. Stwierdzono przemieszczenie się siarki w głąb profilu. Do głębokości przeprowadzonych badań stwierdzono znaczne ilości siarki zarówno ogólnej (S) jak siarczanowej (S-SO4). Zawartość siarki przekroczyła w sposób zdecydowany ilości stwierdzane w warunkach profili gleb naturalnych. Spowodowało to obniżenie odczynu gleb, jak też przemieszczenie się wraz z wodą na znaczna głębokość substancji organicznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125