Influence of hull-less barley on selected physicochemical parameters in broiler chickens tibia bones
 
More details
Hide details
1
Institute of Animal Nutrition, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 681–687
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment was carried out on 162 Cobb broiler chickens, divided into 3 groups: a control group (K) and two experimental groups (1 and 2). The control chickens were fed a mixture containing ground wheat, whilst in the experimental groups mixtures containing 45% of ground barley were applied: hull-less (1) or husked (2). On the 42nd day of age, 4 males and 4 females from each group were selected for further testing and tibia bones were excised. The weight, length, circumference, strength and mineral composition (Ca, Mg, P) of tibia bones were determined. The obtained results reveal that bones from broilers fed hull-less barley were slightly lighter and shorter. The species of grain significantly affected the circumference of tibia bones. The circumference of bones derived from chickens given barley was significantly lower compared to the broilers fed wheat. The bones of chicken fed hull-less barley were significantly more liable to break than the bones from broilers given husked barley. The investigated physical parameters depended on sex and were significantly higher in cockerels. In the bones derived from chickens fed hull-less barley the Ca content was significantly higher.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ jęczmienia nagoziarnistego na skład mineralny i wytrzymałość kości piszczelowych kurcząt brojlerów
kurczęta, jęczmień nagoziarnisty, skład piszczeli, cechy fizyczne
Przeprowadzono doświadczenie na 162 kurczętach brojlerach Coob, podzielonych na trzy grupy: kontrolną (K) i dwie doświadczalne (1, 2). W grupie kontrolnej (K) skarmiano mieszanki z udziałem śruty pszennej, w doświadczalnych podawano mieszanki zawierające 45% jęczmienia: 1-nagoziarnistego i 2-oplewionego. W 42. dniu życia do dalszych badań z każdej grupy wybrano po 4 koguty i 4 kurki. W wypreparowanych kościach piszczelowych określono masę powietrznie suchą kości, ich długość całkowitą, obwód, wytrzymałość na złamanie, a po mineralizacji zawartość podstawowych składników mineralnych: Ca, Mg i P. Uzyskane wyniki wskazują, że kości kurcząt otrzymujących jęczmień nagoziarnisty były nieco lżejsze i krótsze. Gatunek zboża statystycznie istotnie modyfikował obwód kości piszczelowych. Kości kurcząt żywionych jęczmieniem nagim i oplewionym miały obwód znacznie mniejszy od obwodu kości kurcząt grupy kontrolnej. Kości kurcząt żywionych jęczmieniem nagoziarnistym były znacznie bardziej podatne na złamanie niż kości brojlerów otrzymujących jęczmień oplewiony. Badane parametry fizyczne kości pozostawały pod wpływem płci kurcząt i były statystycznie istotnie wyższe u kogutków. W kościach kurcząt żywionych jęczmieniem nagoziarnistym poziom Ca był istotnie wyższy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125