RESEARCH PAPER
Soil water potential-moisture characteristics of Polish chernozems
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 265-273
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the static characteristics, e.i. soil water potential-moisture relationships of Polish chernozems are presented. It was stated that shape of static water characteristics for the investigated horizons of chernozems fitted to the typical silt composition. The optimum water air relations for Polish chernozems were in the subsurface horizon, where the distribution of pores caused equilibrium between the amount of water useful for plants and soil air.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyki potencjał wody glebowej-wilgotność czarnoziemów Polski
czarnoziemy Polski, retencja wodna
W pracy przedstawiono statyczne charakterystyki wodne tj. zależność potencjał wody glebowej-wilgotność czarnoziemów Polski. Stwierdzono, że największe ilości wody użytecznej dla roślin retencjonuje warstwa powierzchniowa i podglebie czarnoziemów. Najkorzystniejsze stosunki powietrzno-wodne w czarnoziemach Polski panują w ich warstwie podpowierzchniowej, gdzie układ porów zapewnia równowagę pomiędzy ilością wody użytecznej dla roślin a powietrzem znajdującym się w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top