Changes to potato tuber qualities resulting from agrotechnical factors
 
More details
Hide details
1
Agricultural and Food Technology Section, University of Agriculture, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 777-786
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research carried out for three consecutive years (2000-2002) included: four forms of fertilizers (green fertilizer, animal, biohumus, Polina biohumus, mineral fertilizers NPK) and control (no fertilization), two varieties of potato (Baszta, Irga), two soils (degraded humus and light clay sand). The following quality features of potato tubers were tested: crop height and structure, tubers morphological features, external faults (such as: developed secondary tubers, green spots, physiological cracking, root damage by insects), the ratio of external mechanical damage to tubers, chemical composition (dry mass and starch). The results obtained confirmed that the quality of potato tubers is strongly modified by soil, variety and atmospheric factors operating in a given vegetation year.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany właściwości bulw ziemniaka wynikające z czynników agrotechnicznych
ziemniak, cechy jakościowe, nawożenie, gleba
Trzyletnie badania (2000-2002) obejmowały: cztery formy nawozów (nawozy zielone, biohumus bydlęcy, biohumus Polli-Pam, nawozy mineralne NPK) oraz kontrola (bez nawożenia), dwie odmiany ziemniaka (Baszta, Irga), dwie gleby (czarnoziem zdegradowany i piasek gliniasty lekki). Badano cechy jakościowe bulw ziemniaka tj.: wysokość i strukturę plonu, cechy morfologiczne bulw, wady zewnętrzne (dzieciuchowatość, zazielenienie, pęknięcia fizjologiczne, uszkodzenia przez owady i korzenie), wskaźnik zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych bulw, skład chemiczny (sucha masa i skrobia). Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że jakość bulw ziemniaka jest w silnym stopniu modyfikowana przez czynniki glebowe, odmianowe, nawozowe oraz atmosferyczne panujące w danym roku wegetacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top