Changes in apparent surface area of roots of ryegrass (Lolium multiflorum L.) deter-mined by Cd stress
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Biology, Lviv State Agrarian University ul. V. Velukogo 1, Dublyany, Ukraine
 
2
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(3), 587-595
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Lolium multiflorum roots were studied. The plants were taken from the research field of the Dublany Experimental Station of the Lviv State Agrarian University. Before sowing the seeds, a solution of CdCl2 in amounts of cadmium 0 (control), 3, 15, 30 mg kg-1 soil was added to the soil (humus forest-steppe, leached, formed from loess, with pH = 6.8). Plants were harvested at flowering stage and at full maturity of seeds. The apparent surface area of the roots of the plants were determined from adsorption isotherms of water vapour. Measurements of adsorption-desorption isotherms of water vapour were carried out according to the Polish Standard PN-Z-19 010-1. To describe the experimental data of adsorption-desorption of water vapour the BET equation model was used. The apparent surface area of the roots in the flowering stage and in the maturity stage was studied. Under the influence of Cd+2 ions the apparent surface area decreased. The apparent surface area of the roots in the flowering stage decreased significantly under the effect of Cd+2 in the concentration of 15 and 30 mg kg-1 while the apparent surface area of the roots in the maturity stage decreased under the effect of Cd+2 in the concentration of 30 mg kg-1. Cadmium added to soil at 3 mg kg-1 soil caused only a slight impact, reducing the value of the test surface of the roots of ryegrass. No matter what stage of development, cadmium concentrations used in the experiment had a similar influence, causing a decrease in the apparent surface area of the roots of Lolium multiflorum. Doses of cadmium added to soil in an amount of 30 mg kg-1 resulted in a greater relative changes in the size of the root surface of the older roots (full seed maturity phase) than of roots harvested in the flowering stage of the plant. The intensity of changes in the apparent surface area is likely to depend not only on the resistance of plants and the concentration of stressor but also on the exposure time of plants to stress. The observed changes in apparent surface area of the roots of Lolium multiflorum are probably associated with changes in physiological processes that occur in the plant under the influence of prolonged stress.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany pozornej powierzchni właściwej korzeni życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum L.) determinowane toksycznością kadmu
kadm, korzenie rajgrasu, pozorna powierzchnia właściwa
Badania przeprowadzono na korzeniach Lolium multiflorum L.. Rośliny pochodziły ze stacji badawczej w Dublanach, Uniwersytetu Rolniczego we Lwowie. Przed siewem nasion, do gleby (czarnoziem leśno-stepowy, wyługowany, wytworzony z lessu o pH = 6,8) dodano roztwór CdCl2w ilościach kadmu 0 (obiekt kontrolny), 3, 15, 30 mg·kg-1 gleby. Rośliny zebrano w fazie kwitnienia i w fazie pełnej dojrzałości nasion. Pozorną powierzchnię właściwą korzeni tych roślin wyznaczano z izoterm adsorpcji pary wodnej, których pomiar przeprowadzono zgodnie z Polską Normą PN-Z-19010- 1. Do opisu danych doświadczalnych adsorpcji-desorpcji pary wodnej zastosowano model równania BET. Korzenie roślin pochodzące z obiektów z Cd+2 charakteryzowały się mniejszą wielkością pozornej powierzchni właściwej niż korzenie z obiektów kontrolnych. Stwierdzono że, ilości kadmu 15 i 30 mg·kg-1 gleby wpłynęły istotnie na spadek wielkości pozornej powierzchni właściwej korzeni Lolium multiflorum L. w fazie kwitnienia. Dla korzeni zebranych w fazie pełnej dojrzałości nasion, istotny spadek tego parametru wykazano dla dawki kadmu 30 mg·kg-1 gleby. Kadm dodany do gleby w ilości 3 mg·kg-1 tylko nieznacznie wpłynął na wielkość pozornej powierzchni właściwej korzeni Lolium multiflorum L. Dawki kadmu dodane w ilości 30 mg·kg-1, spowodowały, że względne zmiany wielkości pozornej powierzchni właściwej korzeni starszych (faza pełnej dojrzałości nasion) były większe niż dla korzeni zebranych w fazie kwitnienia roślin. Intensywność zmian pozornej powierzchni właściwej korzeni zależała nie tylko od odporności roślin i stężenia czynnika stresowego, ale również od czasu ekspozycji rośliny na stres. Obserwowane zmiany pozornej powierzchni właściwej badanych korzeni, związane były prawdopodobnie ze zmianami w procesach fizjologicznych, które zachodziły w roślinie pod wpływem przedłużającego się stresu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top