Migration of nitrogen compounds and the riparian zones in the Upper Narew Valley
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 349-354
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nitrogen migration to the Upper Narew Valley as a result of sheet erosion and possibility its reduction in the riparian zone were assessed. The nitrogen loads transported from arable land on the valley slopes depend on the slope angle and crops and amount from 700 to 2700 g N ha-1 r-1. This low values are related to low Ntot content in Ap horizons of studied soils and small intensity of sheet erosion. Grassed buffer strips are effective in restricting pollutant transfer with runoff. Mineralization and leaching of N species can contribute in the eutrophication of these riparian zones.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Migracja składników azotowych i bariery biogeochemiczne w zalewowych dolinach rzecznych na przykładzie doliny górnej Narwi
erozja wodna powierzchniowa, azot, bariery biogeochemiczne
Oceniono migrację azotu w wyniku erozji wodnej powierzchniowej do doliny Górnej Narwi i możliwości zahamowania transportu tego pierwiastka przez barierę biogeochemiczną. Ładunki azotu transportowane z pól uprawnych położonych na zboczach doliny wynoszą w zależności od spadku i uprawy od ok. 700 do 2700 g N×ha-1×r-1. Niewielkie ilości ładunku są związane z niską zawartością azotu całkowitego w poziomach orno-próchnicznych badanych gleb oraz z małym natężeniem erozji wodnej powierzchniowej. Bariera biogeochemiczna w postaci zadarnień zatrzymuje zawiesinę przemieszczaną z erozją, jednakże w wyniku mineralizacji i wypłukiwania produktów rozkładu może następować eutrofizacja przykrawędziowej strefy doliny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top