Attempt to use cellulose nitrate membrane for the purification of diffusion juice*
 
 
More details
Hide details
1
Departament of Food Storage and Technology, University of Agriculture,ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(96 - 2), 407-415
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was to determine the effect of using a cellulose nitrate membrane (CN) for purifying diffusion juice and to compare the content of some components and features of diffusion juice before and after purification. The question was investigated as to whether the membrane filtration process could replace the traditional liming and carbonation methods since the outcome of juice purification depends on its quality. The end result of the purification of good quality diffusion juices when using a cellulose nitrate membrane was 34.8-41.4% and was thus comparable with the traditional method. The application of membrane filtration made it possible to purify juice of bad quality, which could not otherwise be purified under industrial conditions, the purification effect being about 13.1-15.6%. In juices filtered with a cellulose acetate membrane, the content of sucrose and reducing sugars hardly changes. The viscosity of filtered juices decreased by 0.9-1.9 mPas and was close to that of pure sucrose solutions of the same concentration. The content of a-amino-acid nitrogen, after filtering the membrane, decreased by 12% to 34%. The higher the purity and the lower the viscosity of the diffusion juice, the greater was the permeate flux.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba zastosowania membrany z azotanu celulozy do oczyszczania soku dyfuzyjnego
sok dyfuzyjny, filtracja membranowa, efekt oczyszczania
Celem badań było określenie efektu oczyszczania soku dyfuzyjnego przy pomocy membrany z azotanu celulozy (CN) oraz porównanie zawartości niektórych składników i cech soku dyfuzyjnego i oczyszczonego. Stwierdzono, że proces filtracji membranowej może zastąpić tradycyjne metody defekacji i saturacji, przy czym efekt oczyszczania soków zależy od ich jakości. Efekt oczyszczania soków dyfuzyjnych o dobrej jakości z zastosowaniem membrany z azotanu celulozy wynosił 34,8-41,4%, a więc był porównywalny z metodą tradycyjną. Zastosowanie filtracji membranowej umożliwiło oczyszczenie soków o złej jakości, których nie można oczyścić w warunkach przemysłowych, efekt oczyszczania wynosił około 13,1-15,6%. W sokach przefiltrowanych przy pomocy membrany z azotanu celulozy zawartość sacharozy i cukrów redukujących praktycznie nie zmieniła się. Lepkość przefiltrowanych soków zmniejszyła się o 0,9-1,8 mPas i była zbliżona do lepkości czystych roztworów sacharozy o tym samym stężeniu. Zawartość azotu α-aminokwasowego po filtracji membranowej zmniejszyła się o 12 do 34%. Im wyższa była czystość i mniejsza lepkość soku dyfuzyjnego, tym strumień permeatu był większy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top