RESEARCH PAPER
Influence or the mineralogical composition or solid phase on surrace properties or soils
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, PAS, Doświadczalna 4, 20·290 Lublin, Poland
 
2
Institute of Physico-Chemical and Biological Problems in Soil Science, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Moscow Region, 142292 Russia
 
 
Publication date: 2020-12-30
 
 
Acta Agroph. 2002, (63), 87-98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of mineralogical composition of soil clay fraction on surface properties has been investigated. The surface properties have been characterized by the following parameters: surface area, average adsorption energy, fractal dimension. the work of spreading and the contant angle. Surface characteristics, which are directly related with the adsorbate used (e.g., water vapour), specific surface area, average adsorption energy, and contact angle, have been clearly dependent on the con lent of clay minerals. However, in the case of the characteristics that are also related 10 the surface geometry, e.g., in the case of fractal dimension and the work of spreading, their dependence on the mineralogical composition has been less visible. No simple and evident relationships between the content of consecutive clay minerals and the work of spreading, the contact angle, as well as the fractal dimension have been found. The most probable reason for such behaviour is connected with the fact that the determination of the mineralogical composition has been carried out for the clay fraction, of the size <0.002 mm, whereas surface characteristics have been determined for the initial soil samples, containing also organic matter.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ składu mineralnego frakcji koloidalnej na wybrane właściwości powierzchniowe gleby
skład mineralogiczny, właściwości powierzchniowe, frakcja koloidalna
Przedstawiono wpływ składu mineralnego fazy stałej frakcji koloidalnej gleby na jej niektóre właściwości powierzchniowe. Właściwości te określano poprzez takie parametry jak: powierzchnia właściwa, średnia energia adsorpcji, wymiar fraktalny oraz praca i kąt zwilżania powierzchni ciała stałego. Charakterystyki powierzchni związane bezpośrednio z użytym adsorbatem (wodą) np. powierzchnia właściwa, ś red ni a energia adsorpcji czy kąt zwilżania, były wyraźniej związane z obecnością minerałów ilastych. Natomiast dla charakterystyk, które związane były dodatkowo z geometrią powierzchni np. wymiar fraktalny oraz praca zwilżania, zależności ze składem mineralogicznym były mniej widoczne. Nie stwierdzono istnienia prostych i wyraźnych zależności pomiędzy zawartością poszczególnych minerałów ilastych, pracą i kątem zwilżania oraz wymiarem fraktalnym i średnią energią adsorpcji pary wodnej. Powodem tego był najprawdopodobniej fakt , że skład mineralny oznaczano tylko dla frakcji koloidalnej <0,002 mm, natomiast właściwości powierzchniowe mierzono i obliczano dla gleby, jako całości, łącznie z zawartością związków organicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top