RESEARCH PAPER
Waste management legislation in Poland
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection, ul. Krucza 5/11 ,00-548 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-12
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 87–101
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describes a state of Polish waste management legislation, after amendments made form approximation to the European Community legislation. The international foundations of environmental legislation, as the sustainable development principles and international agreements for the environment protection arc described. The hazardous waste definition in the act on waste is discussed. The obligations of industry, communities, central and regional administration are presented on a basis of the Polish Parliament Act on Waste and connected legislation, The list of administrative regulations is included.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Instrumenty prawne ochrony środowiska w gospodarce odpadami
odpady, ochrona środowiska, prawo, gospodarka odpadami
W pracy przedstawiono stan prawodawstwa polskiego w zakresie ochrony środowiska przed odpadami, po zmianach wprowadzonych w latach 2000-2002 w celu harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Omówiono źródła praw ochrony środowiska, ich globalne znaczenie, wskazano konwencje międzynarodowe jako podstawę równości praw w skali światowej , zapewniające równość dostępu do środowiska, przedstawiono obowiązki i cele wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono obowiązki wynikające z aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących gospodarki odpadami. Omówiono podstawowe pojęcia występujące w prawodawstwie polskim i UE. Podano klasyfikację i sposób postępowania przy klasyfikacji odpadów niebezpiecznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125