Variability in the number of hot, sweltering days and thermal perception at the polish Baltic coast
 
More details
Hide details
1
Department of Tourism, Szczecin University ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
 
2
Department of Meteorology and Climatology, West Pomeranian University of Technology ul. Papieża Pawła VI/3, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 347-357
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The frequency of daily maximum temperatures of 25.1-30.0oC (hot days), and higher than 30.0oC (very hot days) in April-September, was recorded at six meteorological stations (Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin, Ustka, Łeba, Hel) in 1986-2007. In addition, temperature intensity and multi-year trends of changes at the Polish coast were determined. Human thermal perception on hot and very hot days is a factor important for climate assessment from the tourism and recreation standpoint. The analysis was based on the subjective temperature index (STI) combining air temperature and humidity, solar radiation, and wind speed. The 22-year period analysed showed a positive significant (except Hel) trend in the number of hot days – from 3 to 5 days per 10 years. The highest maximum temperatures on the coast during the studied multiannual period reached 38oC, and the number of days with temperature above 35oC varied, depending on the station, from 1 to 4. Recreational inconvenience on the coast depends mainly on very hot days and, when the sunshine is intensive, it also depends on hot days which did not exceed 10% of total number of days (except for Koszalin). From April to September, on days assumed to be hot, the dominant perception was discomfort (hot and very hot), the perceptions identified as comfortable and warm were recorded at a frequency of from a few to several per cent.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność liczby dni gorących i upalnych oraz odczucia cieplne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku
dni gorące, upalne, maksymalna temperatura powietrza, odczucia cieplne, wybrzeże Bałtyku
W pracy analizowano dobowe wartości temperatury maksymalnej od 25,1 do 30,0oC (dni gorące) i powyżej 30,0oC (dni upalne) w okresie kwiecień-wrzesień z sześciu stacji meteorologicznych (Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin, Ustka, Łeba, Hel) za lata 1986-2007. Określono częstość występowania tych dni, intensywność temperatury oraz wieloletnie trendy zmian na polskim wybrzeżu Bałtyku. Istotnym czynnikiem oceny klimatu dla potrzeb rekreacji są odczucia cieplne człowieka w dniach gorących i upalnych. W tym celu posłużono się wskaźnikiem temperatury odczuwalnej STI, uwzględniającym temperaturę i wilgotność powietrza, promieniowanie słoneczne i prędkość wiatru. W analizowanym 22-letnim okresie stwierdzono dodatni, istotny statystycznie (poza Helem) trend liczby dni gorących od 3 do 5 na 10 lat. Najwyższe maksymalne temperatury na wybrzeżu dochodziły w badanym wieloleciu do 38,0oC, a liczba dni z temperaturą powyżej 35oC wyniosła, w zależności od stacji od 1 do 4. O uciążliwości warunków rekreacyjnych na wybrzeżu decydują głównie dni upalne, a przy intensywnym napromieniowaniu słonecznym, także dni gorące, które w półroczu ciepłym nie przekroczyły (poza Koszalinem) 10% ogólnej liczby dni. W okresie od kwietnia do września, w dniach przyjętych jako gorące zdecydowanie przeważał dyskomfort gorący i bardzo gorący, a odczucie komfortu i ciepła notowano tylko od kilku do kilkunastu procent.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top