The yield and tuber quality of new potato cultivars under conditions of varied mineral nitrogen fertilization
 
More details
Hide details
1
Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Division of Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock
 
 
Publication date: 2016-06-08
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(2), 261–273
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the experiments carried out in the years 2013-2015 was to determine the effect of different levels of nitrogen fertilisation on the yield and quality features of tubers of selected new potato cultivars. The study included four edible cultivars: Igor, Jurek, Malaga, Oberon and three starch cultivars: Boryna, Jubilat, Kaszub, grown on a light sandy soil. The organic fertilisation applied was wheat straw and white mustard intercrop. In these experiments 5 levels of mineral nitrogen fertilisation were applied: 0, 50, 100, 150 and 200kgNha–1, and constant doses of phosphorus – 17.5 kgPha–1 and potassium – 99.6kgKha–1, determined on the basis on the levels of those elements in the soil. Significantly the highest tuber yield was achieved at the dose of 100kgNha–1 for cultivars Boryna, Jubilat, Kaszub and Malaga, and 150kgNha–1 for cultivars Igor, Jurek and Oberon. On average for the cultivars, the dose of 100kgNha–1 caused significantly the highest content of starch and dry matter in tubers. Low accumulation of nitrates was obtained for the dose of 150kgNha–1. Irrespective of the nitrogen dose applied, significantly the highest tuber yield was obtained for cultivars Malaga and Jurek. Cultivar Kaszub was characterised by significantly the highest starch content in tubers. The level of nitrogen fertilisation, genetic properties of the cultivars, and the weather conditions in the years had a significant impact on the level of tuber yield obtained and on the analysed quality features of potato tubers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plon i jakość bulw nowych odmian ziemniaka w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego azotem
cechy jakości bulw, dawki azotu, odmiany ziemniaka, plon bulw
Celem doświadczeń przeprowadzonych w latach 2013-2015 było określenie wpływu zróżnicowanego poziomu nawożenia mineralnego azotem na wielkość plonu i wybrane cechy jakości bulw nowych odmian ziemniaka. Badania przeprowadzono na czterech odmianach jadalnych: Igor, Jurek, Malaga, Oberon oraz trzech skrobiowych: Boryna, Jubilat, Kaszub uprawianych na glebie lekkiej. Nawożenie organicznie stanowiła słoma pszenna i międzyplon z gorczycy białej. W badaniach stosowano zróżnicowane nawożenie mineralne azotem: 0, 50, 100, 150 i 200 kg N·ha–1 oraz jednakową dawkę fosforu – 17,5 kg P·ha–1 i potasu – 99,6 kg K·ha–1, wynikającą z zasobności gleby w te składniki. Istotnie największy plon bulw uzyskano po zastosowaniu dawki 100 kg N·ha–1 dla odmian: Boryna, Jubilat, Kaszub i Malaga, a 150 kg N·ha–1 dla odmian: Igor, Jurek, Oberon. Zastosowana dawka 100 kg N·ha–1, średnio dla odmian powodowała istotnie największy wzrost zawartości skrobi i suchej masy w bulwach. Niską kumulację azotanów uzyskano do dawki 150 kg N·ha–1. Niezależnie od zastosowanej dawki azotu dla odmian Malaga i Jurek uzyskano istotnie największy plon bulw. Odmiana Kaszub charakteryzowała się istotnie największą zawartością skrobi w bulwach. Nawożenie mineralne azotem, właściwości genetyczne odmian oraz warunki pogodowe w latach miały istotny wpływ na wielkość uzyskanego plonu i badane cechy jakości bulw ziemniaka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125