Evaluation of soil reaction and content of assimilable nutrients in soils of South-Eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Regional Agrochemical Station in Lublin, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin, Poland
 
2
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
3
Department of Plant Physiology, Institute of Biology and Biochemistry, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
4
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2016-06-08
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(2), 249-260
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An environmental study was performed in the years 2008-2012 to evaluate actual soil reaction (pHKCl) and content of nutrients in soils of south-eastern Poland and also to determine the relationship of those nutrients to soil properties. To carry out those studies, 15493 soil samples were chemically analysed in certified laboratory of Regional Agrochemical Station in Lublin. In all soil samples particle size distribution was determined using the Laser Diffraction Method, soil reaction – in 1 mol KCl dm–3, phosphorus and potassium using Egner-Riehm method, and magnesium was assayed using Atomic Absorption Spectrometry method. The reaction of non-calcareous soils of south-eastern Poland was acidic (very light soils) or slightly acidic (light, medium and heavy soils), and for calcareous soils the it was alkaline. The chemical analysis revealed that supply of phosphorus was moderate (light and medium non-calcareous and very light calcareous soils), high (very light and heavy non-calcareous soils) and very high (light, medium and heavy calcareous soils), and it depended significantly on the soil reaction. The supply of potassium in non-calcareous soils was moderate and depended significantly on agronomic category and soil reaction. As for magnesium, the supply of this nutrient in calcareous and non-calcareous soils depended on agronomic category and soil reaction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena odczynu i zasobności w przyswajalne formy makroelementów gleb południowo-wschodniej Polski
odczyn, składniki pokarmowe, gleba, kategoria agronomiczna
W latach 2008-2012 przeprowadzono badania środowiskowe, których celem była ocena aktualnego odczynu (pHKCl) i zasobności gleb południowo-wschodniej Polski w podstawowe składniki pokarmowe oraz określenie zależności tych składników od niektórych właściwości gleby. Do przeprowadzania badań wykorzystano wyniki analiz chemicznych 15493 próbek glebowych. Analizy chemiczne wykonano w akredytowanym laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. W pobranych próbkach skład granulometryczny oznaczono metodą laserową, odczyn w 1 mol KCl·dm–3, fosfor i potas przyswajalny metodą Egnera-Riehma (DL) a magnez przyswajalny po ekstrakcji z gleby 0,0125 mol CaCl2·dm–3 i oznaczeniu zawartości tego pierwiastka metodą ASA. Odczyn gleb bezwęglanowych południowo-wschodniej Polski był kwaśny (gleby bardzo lekkie) lub lekko kwaśny (gleby lekkie, średnie i ciężkie), a węglanowych – zasadowy. Zasobność gleb bezwęglanowych lekkich i średnich w fosfor przyswajalny była średnia, bardzo lekkich i ciężkich – wysoka. Zasobność gleb węglanowych bardzo lekkich była średnia, a lekkich, średnich i ciężkich – bardzo wysoka. Zasobność ta zależała istotnie od klasy odczynu gleby. Zawartość potasu przyswajalnego w glebach bezwęglanowych zależała istotnie od kategorii agronomicznej i klasy odczynu; zasobność gleb wszystkich kategorii w ten pierwiastek była średnia. Zasobność gleb węglanowych bardzo lekkich w potas przyswajalny była średnia, a pozostałych kategorii (gleb lekkich, średnich, ciężkich) – wysoka. Zawartość magnezu przyswajalnego w glebach bezwęglanowych i węglanowych zależała od kategorii agronomicznej oraz klasy odczynu. Zasobność gleb bezwęglanowych w ten pierwiastek była średnia, a węglanowych niska (gleby bardzo lekkie, lekkie i średnie) i średnia (gleby ciężkie).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top