The effect of method of fertilization with different kinds of fertilizers on accumulation of dry mass and mineral components by maize in initial stage of growth
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant and Soil Cultivation, University of Agriculture, ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 401-411
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of studies was to examine the effect of maize fertilization method on the yield of dry mass and the uptake of mineral components in the initial stage of maize growth. Two methods of fertilization were applied: broadcasting before sowing and in rows (starter fertilization) simultaneously with sowing of grains. The effectiveness of fertilization methods was studied applying P, NP and multiple fertilizers. Row fertilization caused an increase of the yield of dry mass of aboveground parts of young plants of maize as well as an increase of the uptake and accumulation of phosphorus, nitrogen, potassium, magnesium and calcium. The multiple fertilizer amofoska was only fertilizer which, applied in rows, did not increase the yield of dry mass and the uptake of mineral components in the 5-6-leaf-stage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu nawożenia różnymi rodzajami nawozów na gromadzenie suchej masy i składników mineralnych przez kukurydzę w początkowym okresie wzrostu
sposoby nawożenia, rodzaje nawozów
Celem badań było określenie wpływu sposobu nawożenia kukurydzy na plon suchej masy i pobieranie składników mineralnych w początkowym okresie wzrostu. Stosowano dwa sposoby nawożenia: rzutowo na całą powierzchnię przed siewem nasion i rzędowo (startowo) jednocześnie z siewem nasion. Skuteczność sposobów nawożenia badano stosując nawóz P, NP i nawozy wielo-składnikowe. Nawożenie rzędowe powodowało wzrost plonu suchej masy części nadziemnych młodych roślin kukurydzy oraz zwiększało pobieranie i nagromadzanie fosforu, azotu, potasu, magnezu i wapnia. Nawóz wieloskładnikowy amofoska był jedynym nawozem, który zastosowany rzędowo nie zwiększał plonu suchej masy roślin i pobierania składników mineralnych w fazie 5-6 liści.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top