Sorption properties of selected species of rice
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, SGGW – Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Publication date: 2016-12-18
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 681-694
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the study presented in the paper water adsorption and desorption isotherms were determined for selected species of rice at 25°C over a range of water activity from 0.113 to 0.932 (adsorption) and from 0.810 to 0.113 (desorption) by static gravimetric method. The study used long-grain white rice, brown, red, black and parboiled. The water adsorption and desorption isotherms of the tested species of rice had a course compatible with type II of isotherms according to the Brunauer classification. For the description of the water adsorption and desorption isotherms the Oswin, GAB, Lewicki and Peleg models were used. The GAB, Lewicki and Peleg models gave very good fit to the experimental sorption data. The calculated root mean square error (RMS) did not exceed 6.5%. All isotherms show hysteresis loop, while the highest hysteresis loop characterised parboiled rice and the smallest – black rice. The water content in the monolayer determined in the GAB model was higher than the desorption process in adsorption for all species of rice. White rice had the highest water content in the monolayer in both processes (7.182 g water 100 g–1 d.m. – adsorption; 11.162 g water 100 g–1 d.m. – desorption). The largest specific surface area was noted for the white rice (254.7 m2 g–1 d.m.) while parboiled rice had the smallest value of that parameter (158.0 m2 g–1 d.m.).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości sorpcyjne wybranych gatunków ryżu
ryż, izotermy adsorpcji i desorpcji wody, histereza sorpcyjna
W pracy wyznaczono izotermy adsorpcji i desorpcji wody dla wybranych gatunków ryżu metodą statyczno-eksykatorową w temperaturze 25°C, w zakresie aktywności wody od 0,113 do 0,932 (adsorpcja) i od 0,810 do 0,113 (desorpcja). Do badań użyto ryż długoziarnisty biały, brązowy, czerwony, czarny i biały parzony. Stwierdzono, że izotermy adsorpcji i desorpcji wody badanych gatunków ryżu miały kształt sigmoidalny i zgodnie z klasyfikacją Brunauera i in. odpowiadały II typowi izoterm. Do opisu izoterm adsorpcji i desorpcji wody zastosowano modele Oswina, GAB, Lewickiego i Pelega. Modele GAB, Lewickiego i Pelega bardzo dobrze opisywały otrzymane izotermy adsorpcji i desorpcji wody. Obliczony średni błąd kwadratowy (RMS) nie przekroczył 6,5 %. Wszystkie izotermy wykazały pętlę histerezy, przy czym największą pętlą histerezy charakteryzował się ryż biały parzony, a najmniejszą ryż czarny. Zawartość wody w monowarstwie wyznaczona w modelu GAB była większa w procesie desorpcji niż w procesie adsorpcji wody dla wszystkich badanych gatunków ryżu. Ryż biały posiadał największą zawartość wody w monowarstwie w obu procesach (7,182 g wody·100 g–1 s.m. – adsorpcja; 11,162 g wody·100 g–1 s.m. – desorpcja). Największą powierzchnię właściwą posiadał ryż biały (254,7 m2·g–1 s.m.), a najmniejszą ryż biały parzony – 158,0 m2g–1 s.m.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top