RESEARCH PAPER
Selected problems of low-temperature plasma modification of polypropylene film properties
 
More details
Hide details
1
Institute for Plastics Processing, "Metalchem", ul. M. Curie-Skłodowskiej 55, 87100 Toruń, Poland
 
 
Publication date: 2021-09-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 359-366
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Biaxially oriented PP film (BOPP) was treated by low-temperature plasma generated by corona discharches in air. The specific treating energy changed from to 0 to 15 kJ/m2 The influence of specific treating energy on free surface energy, oxidation degree of outer layer (OL) of polymer and surface roughness of treated film has been investigated. The free surface energy was determined by Owens – Wendt's and van Oss – Good's methods. The oxidation degree of OL was determined by XPS method and surface roughness by AFM method. The influence of specific treating energy on adhesive strength of joints with treated film was also investigated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane zagadnienia modyfikowania właściwości folii polipropylenowej metodą plazmy niskotemperaturowej
plazma niskotemperaturowa, modyfikowanie właściwości warstwy wierzchniej folii
Folię polipropylenową dwukierunkowo orientowaną (BOPP) aktywowano w wy ładowaniu koronowym o jednostkowej energii od 0 do 15 kJ m–2, w atmosferze powietrza. Badano zależność swobodnej energii powierzchniowej, stopień utlenienia warstwy wierzchniej (WW) i chropowatość powierzchni aktywowanej folii, a także wytrzymałość adhezyjną złącz z aktywowaną folią od jednostkowej energii aktywowania. Swobodną energię powierzchniową określano metodami Owensa – Wendta oraz van Ossa – Gooda. Stopień utlenienia WW bada-no metodą XPS, a chropowatość powierzchni metodą AFM.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top