Evaluation of artificial neural networks application possibility for mean annual rainfall erosivity factor value estimation
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Building and Landscape Architecture, University of Agriculture pl. Gruwaldzki 24, 50-363 Wroclaw
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 65-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rainfall erosivity factor is one of the most poorly assessed parameters of Universal Soil Loss Equation (USLE) in Poland. Evaluation of artificial neural networks application possibility for mean annual rainfall erosivity factor value estimation only on the basis of known mean monthly precipitation was the main aim of the research. The research was based on the database from 90 gauging stations from the area of Poland and Germany. Within the frame of the conducted evaluation, the application possibility of single or double hidden layer perceptron and radial base networks for a chosen aim realization was examined. It was proved that satisfactory results of mean annual rainfall erosivity factor values estimation were obtained on the basis of known mean monthly precipitation by means of perceptron artificial neural networks of one or two hidden layers and radial base networks. At the same time, the research showed a failure of Modified Fournier Index application for this purpose.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena możliwości stosowania sztucznych sieci neuronowych dla określania średniej rocznej wartości wskaźnika erozyjności deszczy
wskaźnik erozyjności deszczy, sztuczne sieci neuronowe, zmodyfikowany indeks Fourniera
Jednym z najsłabiej rozpoznanych parametrów Uniwersalnego Równania Strat Glebowych USLE w Polsce jest wskaźnik erozyjności deszczy. Celem badań była ocena możliwości stosowania sztucznych sieci neuronowych dla określania średniej rocznej wartości wskaźnika erozyjności deszczy na podstawie znajomości jedynie średnich miesięcznych sum opadów. W badaniach oparto się na bazie danych z 90 stacji opadowych z obszaru Polski i Niemiec. W ramach przeprowadzonej oceny przeanalizowano możliwości stosowania dla założonego celu sieci typu perceptronowego o pojedynczej i podwójnej warstwie ukrytej oraz sieci o radialnych funkcjach bazowych. Wykazano, że satysfakcjonujące wyniki predykcji średnich rocznych wartości wskaźnika erozyjności deszczy są możliwe do otrzymywania na podstawie średnich miesięcznych sum opadów przy wykorzystaniu sieci perceprtonowych, posiadających jedną lub dwie warstwy ukryte oraz sieci o radialnych funkcjach bazowych. Jednocześnie badania wykazały brak możliwości stosowania metody zmodyfikowanego indeksu Fourniera dla tego celu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top