RESEARCH PAPER
Searching on pro-ecological method in earthworm fauna studying
 
More details
Hide details
1
Zakład Przyrodniczych Podstaw Produkcji Rolniczej, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-15
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 271-277
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present paper was intended to search for efficient and safe for researcher method of earthworm extraction from the soil. The aim of work was to compare the efficiency of chosen extraction methods: by using formalin, mustard powder and detergent. In the time of research differences in efficiency of selected solutions of vermifuges were ascertained. The most efficient method was the formalin one. The mustard method was found as less efficient but in the forest not statistically. It was proved that the least effective was the usage of detergent. It can be claimed that the mustard method as ecological and safer for the environment, then formalin, can be sufficiently used in qualitative research over earthworm fauna in school conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Poszukiwania prośrodowiskowych metod badania fauny dżdżownic (Lumbricidae)
edukacja prośrodowiskowa, gleba, dżdżownice
Przy obecnej nieznajomości życia biologicznego gleb, konieczne jest promowanie działań upowszechniających jego poznawanie, w tym w warunkach praktyki szkolnej. Niniejszą pracę podjęto w poszukiwaniu skutecznych i bezpiecznych dla środowiska i uczniów metod wypłaszania z gleby populacji dżdżownic. Celem badań było określenie skuteczności pośredniej metody ich poszukiwania: metody wypłaszania z gleby przy użyciu roztworu formaliny, proszku musztardowego i detergentu, w warunkach różnych środowisk. W czasie badań stwierdzono różnice w skuteczności wybranych roztworów wypłaszających. Najskuteczniejszą metodą oddzielania dżdżownic z gleby była metoda formalinowa. Mniejszą skuteczność wypłaszania uzyskiwano stosując roztwór musztardy, przy czym na stanowisku badawczym w lesie była to różnica statystycznie nieistotna. Najmniej efektywne okazywało się stosowanie detergentu. Można twierdzić, że metoda formalinowa jest najskuteczniejsza, ale metoda musztardowa – proekologiczna, bo bezpieczna dla środowiska i uczniów, może być także stosowana w badaniach nad fauną dżdżownic w warunkach szkolnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top